Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880
e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Identyfikator urzędu TERYT: 1433054
Identyfikator gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Brzuza jednostka ewidencyjnym Łochów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                                                                          Łochów, dnia 01.02.2017r.

BURMISTRZ  ŁOCHOWA

RGPP.6830.167.2016


Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Brzuza jednostka ewid.Łochów.


Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami (rozgraniczenia) położonymi w miejscowości Brzuza gm.Łochów woj.mazowieckie.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015r.poz.2164) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

  1. 1.       Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działka nr  2508/1, a nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2505

Ww. działki położone w obrębie ewidencyjnym Brzuza gm.Łochów, stanowią własność osób prywatnych.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. 2015r. poz.520)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

  1. 2.       Termin składania ofert: oferty należy składać poczta lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 24 lutego 2017r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym– parter, w godz. 800- 1600.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

  1. 3.       Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.
  1. 4.       Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.                              

  1. 5.       Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Ewa Kraska- tel.25/ 64 37 833

e-mail:geodezja@gminalochow.pl
Z-up Burmistrza Łochowa

/-/ Z-ca mgr Małgorzata Łotarska
Załączniki:

Wzór propozycji cenowej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij