Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie o przedstawienie ceny za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Łochów, dnia 07.07.2017r.

BURMISTRZ  ŁOCHOWA

RGPP.6830.168.2016                                                  

Zapytanie ofertowe

(zapytanie o cenę)Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za:

ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dotycząca rozgraniczenia nieruchomości działka nr 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167  z działkami nr 1172, 1173, 1174, 1175, 1176 i 1177, położonych w obrębie Gwizdały gm.Łochów.


Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015r.poz.2164) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

1.       Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dotycząca rozgraniczenia nieruchomości działka nr 1172, 1173, 1174, 1175, 1176 i 1177  z działkami nr 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, położonych w obrębie Gwizdały gm.Łochów.


1.1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

1.2.          Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 28.07.2017r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym– parter, w godz. 800- 1600, piątek ; 800-1500.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

1.3.         Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.

1.4.             Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.                              

1.5.         Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: inspektor Ewa Kraska - tel.25/ 64 37 833,   e-mail:geodezja@gminalochow.pl


Burmistrz Łochowa

                                                                          /-/ Robert Mirosław Gołaszewski


Załączniki:

Formularz ofertowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij