Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Powtórne zapytanie o cenę - Majdan

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Łochów, dnia 14.09.2017r.

BURMISTRZ  ŁOCHOWA                                               

RGPP.6830.1.2017

Powtórne zapytanie o cenę


Zwracam się z zapytaniem o przedstawienie ceny za:

ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dotycząca rozgraniczenia nieruchomości działki nr 640 z działką nr 641, położonych w obrębie Majdan gm. Łochów.


Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015r.poz.2164) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

  1. 1.       Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

  • ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami dotyczące rozgraniczenia nieruchomości działki nr 640 z działką nr 641, położonych w obrębie Majdan gm. Łochów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 29.09 2017r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym– parter, w godz. 800- 1600, piątek ; 800-1500.


      W przypadku, podjęcia się realizacji  w/w zamówienia  prosimy o wypełnienie formularza

      oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).


Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.

Termin realizacji: 7 dni od dnia podpisania umowy.                             

Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: inspektor Ewa Kraska

tel.25/ 64 37 833,   e-mail:geodezja@gminalochow.pl


                                                                                Z up. Burmistrza 

                                                                          mgr Małgorzata Łotarska

                                                                                 Z-ca Burmistrza
Załączniki:

Formularz ofertowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij