W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości połozonych w miejscowości Łojew, gm. Łochów

XML

Treść

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łojew, gm. Łochów

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami (rozgraniczenia) położonymi w miejscowości Łojew, gm. Łochów woj. mazowieckie.
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

1.   
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działka nr  645, a nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 646, 647 i 648
W/w działki położone w obrębie ewidencyjnym Łojew gm. Łochów, stanowią własność osób prywatnych i Skarbu Państwa.
Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia                  (w tym VAT).
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień
Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

2.   
Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 29 maja 2019 r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1400.
W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

3.   
Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.

4.  
Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.                              

5.   
Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: podinspektor ds. geodezji Aleksandra Kowalska – tel. 25 643 78 33
e-mail: geodezja@gminalochow.pl
 
 
 
 
 
                                                                          Burmistrz Łochowa
                                                                          Robert Mirosław Gołaszewski
 
 
 
 
 
Załączniki:
Wzór propozycji cenowej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane