Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie podziału nieruchomości położonych w mieście Łochów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie podziału nieruchomości położonych w mieście Łochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 92/3, 95/7, 99/7, 92/5, 95/9, 99/9, 100/9, 93, 94/7, 95/11, 99/11, 100/11, 95/13, 99/13, 100/13, 106/9, 109/9, 110/9, 113/7, 106/11, 109/11, 110/11, 113/9, 114/9, 120/5, 119/3, 121/5, 106/13, 109/13, 110/13, 113/11, 114/11, 120/7, 121/7.

Celem podziału jest wydzielenie działek budowlanych. W wyniku podziału powstanie około 200 działek tworzących około 50 nieruchomości o powierzchni od 800 do 1100 m2.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania o cenę do geodetów uprawnionych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

1.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie podziału nieruchomości położonych w mieście Łochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 92/3, 95/7, 99/7, 92/5, 95/9, 99/9, 100/9, 93, 94/7, 95/11, 99/11, 100/11, 95/13, 99/13, 100/13, 106/9, 109/9, 110/9, 113/7, 106/11, 109/11, 110/11, 113/9, 114/9, 120/5,  119/3, 121/5, 106/13, 109/13, 110/13, 113/11, 114/11, 120/7, 121/7.

Po zatwierdzeniu podziału decyzją Burmistrza punkty graniczne nowopowstałych działek należy trwale zastabilizować betonowymi granicznikami w terminie jednego miesiąca od dnia w którym w/w decyzja stanie się ostateczna.

W/w działki stanowią własność Gminy Łochów

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr IV/24/2018 z dnia 28.12.2018 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 06.02.2019, poz. 1767 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów przedmiotowe działki znajdują się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:
„MN1,56”, „MN1.64”, „MN1.65”, „MN1.67”, „MN1.68” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
„UM5.2”, „UM5.1”, „UM7.4” - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
„ZL1.29” - lasy,
„ZP2.7” – tereny zieleni urządzonej,
„WS1.9” – treny wód powierzchniowych.

Podział  należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy z zakresu geodezji i kartografii posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie legitymuje się uprawnieniami zawodowymi do realizacji przedmiotowego zamówienia koniecznym jest ustanowienie legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.  

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

2.    Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 27 maja 2019r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1400.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

3.    Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.

4.    Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu 6 egzemplarzy map z projektem podziału przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie oraz zastabilizowanie punktów granicznych nowopowstałych działek przy pomocy betonowych graniczników.

5.    Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. Płatność dwiema fakturami, pierwsza po przekazaniu zamawiającemu map z projektem podziału (70%), druga po zastabilizowaniu punktów granicznych (30%).

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: podinspektor ds. geodezji Aleksandra Kowalska – tel. 25 643 78 33
e-mail: geodezja@gminalochow.pl

Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski
 
 
Załączniki:
1. wzór propozycji cenowej
2. wstępna koncepcja podziału

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij