W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie cenowe o rozgraniczenie Jasiorówka dz. nr 429/1 i 429/2

                                                           Łochów, dnia 17.01.2020 r.


Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jasiorówka, gm. Łochów

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami (rozgraniczenia) położonymi w miejscowości Jasiorówka, gm. Łochów woj. mazowieckie.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.
  1. 1.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działka nr  429/1, a nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 429/2.

W/w działki położone w obrębie ewidencyjnym Jasiorówka gm. Łochów, stanowią własność osób prywatnych.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia                  (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

  1. 2.    Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 31 stycznia 2020r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter,
    w godz. 800- 1500.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

  1. 3.    Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.
  2. 4.    Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.                              

  1. 5.    Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem
    w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Kierownik Referatu Geodezji
i Planowania Przestrzennego Wioleta Szczesna – tel. 25 643 78 30

e-mail: rgpp@gminalochow.pl 
                                                                          Burmistrz Łochowa
                                                                          Robert Mirosław Gołaszewski
Załączniki

Powiadom znajomego