W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe podział miasto Łochów przy rzece Wilżance

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie podziału nieruchomości położonych w mieście Łochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 88/9, 92/1, 95/5, 99/5, 100/5, 105/5, 106/5, 109/5,110/5, 113/5, 114/5, 112/6, 115/5.

Celem podziału jest wydzielenie terenu zieleni urządzonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W wyniku podziału powstanie 26 działek tworzących.
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.
  1. 1.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:
Wykonanie podziału nieruchomości położonych w mieście Łochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 88/9, 92/1, 95/5, 99/5, 100/5, 105/5, 106/5, 109/5,110/5, 113/5, 114/5, 112/6, 115/5.
Po zatwierdzeniu podziału decyzją Burmistrza punkty graniczne nowopowstałych działek należy trwale zastabilizować betonowymi granicznikami w terminie jednego miesiąca od dnia w którym w/w decyzja stanie się ostateczna.
W/w działki stanowią własność Gminy Łochów
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr IV/24/2018 z dnia 28.12.2018 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 06.02.2019, poz. 1767 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów przedmiotowe działki znajdują się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 „MN1,55”, „MN1.54” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
„ZP2.5” - tereny zieleni urządzonej.
Podział  należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy z zakresu geodezji i kartografii posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie legitymuje się uprawnieniami zawodowymi do realizacji przedmiotowego zamówienia koniecznym jest ustanowienie legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.  
Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień
Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.
  1. 2.    Termin składania ofert: oferty należy składać poczta lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 28 lutego 2020r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1500.
W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).
  1. 3.    Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.
  2. 4.    Termin realizacji: trzy miesiące od dnia podpisania umowy,
Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu 6 egzemplarzy map z projektem podziału przyjętych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie oraz zastabilizowanie punktów granicznych nowopowstałych działek przy pomocy betonowych graniczników.
  1. 5.    Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. Płatność dwiema fakturami, pierwsza po przekazaniu zamawiającemu map z projektem podziału (70%), druga po zastabilizowaniu punktów granicznych (30%).
Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego Wioleta Szczesna – tel. 25 643 78 30

e-mail: rgpp@gminalochow.pl

                                                                          Burmistrz Łochowa

                                                                          Robert Mirosław Gołaszewski


Załączniki

Powiadom znajomego