W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie oferowe Kaliska rozgraniczenie

                                                                                                     Łochów, dnia 25.02.2020r.

RGPP.6830.3.2020


 

Zaproszenie

 

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych
w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gm. Łochów
Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami ( rozgraniczenia) położonymi w miejscowości Kaliska, gm. Łochów woj. mazowieckie.
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:
Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U z 2019 r. poz.1843) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.
1.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działka nr 100/2, a nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 102/2.
W/w działki położone w obrębie ewidencyjnym Kaliska gm. Łochów, stanowią własność osób prywatnych.
Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
(w tym VAT).
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień.
Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.
2. Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą lub osobiście w zaklejonych kopertach
z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 06.03.2020r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym– parter, w godz. 800-1500.
W przypadku, podjęcia się realizacji  w/w zamówienia  prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).
 
3. Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.
4. Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.  
Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu
rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.                           
5. Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem
w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: podinspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz - tel.25/ 64 37 833,   e-mail:geodezja@gminalochow.pl


Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski
 
 
Załączniki

Powiadom znajomego