W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

zapytanie cenowe na rozgraniczenie Kamionna

                                               Łochów, dnia 28.02.2020r.
 
 
Zaproszenie
do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Kamionna gm. Łochów
Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami (rozgraniczenia) położonymi w miejscowości Kamionna gm. Łochów woj. mazowieckie.
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:
Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U z 2019 r. poz.1843.) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.
  1. 1.       Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi  w ewidencji gruntów jako działka nr 198/3, a nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 345 (droga krajowa 62). Ww. działki położone w obrębie ewidencyjnym Kamionna gm. Łochów, stanowią własność osób prywatnych.
Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień
Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.
  1. 2. Termin składania ofert: oferty należy składać poczta lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 10 marca 2020r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym– parter, w godz. 800- 1600.
W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).
  1. 3.  Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.
  2. 4.  Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.                              
  1. 5.  Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Podinspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz, tel. 25 64 37 833, e-mail: geodezja@gminalochow.pl
 
                                                                          Z-ca Burmistrza Łochowa
                                                                          mgr Małgorzata Łotarska
 


Załączniki

oferta cenowa pdf, 450 kB

Powiadom znajomego