W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe na przerowadzenie rozgraniczenia

                                                                                                          Łochów, dnia 04.08.2020r.

RGPP.6830.5.2020


 

Zaproszenie

 

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Budziska, gm. Łochów

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami (rozgraniczenia) położonymi w miejscowości Budziska, gm. Łochów woj. mazowieckie.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.1843) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

1.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 440/2, 441/2,
a nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 442/2, 443/2, 443/13, 443/11, 443/10, 443/9, 443/15.

W/w działki położone w obrębie ewidencyjnym Budziska gm. Łochów, stanowią własność osób prywatnych.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień.

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

2. Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 25.08.2020r. włącznie w siedzibie Zamawiającego,
w biurze podawczym– parter, w godz. 800-1600.

W przypadku, podjęcia się realizacji  w/w zamówienia  prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

3. Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.

4. Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.  

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.                           

5. Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: podinspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz - tel./25/ 64 37 833,   e-mail:geodezja@gminalochow.pl
 
Zastępca Burmistrza Łochowa
Małgorzata Łotarska
 Załącznik: Wzór propozycji cenowejZałączniki

Powiadom znajomego