Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax (25) 64 37 880
e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Identyfikator urzędu TERYT: 1433054
Identyfikator gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gwizdały jednostka ewidencyjnym Łochów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

RGPP.6830.168.2016                                                                                                                                              Łochów, dnia 01.09.2016 r.Zaproszenie


do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej

w obrębie ewidencyjnym Gwizdały jednostka ewid. Łochów.Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami (rozgraniczenia) położonymi w miejscowości Gwizdały gm. Łochów woj. mazowieckie.

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do geodetów uprawnionych:

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2013r.poz.907,984 ,1047) w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działka nr 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, a nieruchomością sąsiednią oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177.

Ww. działki położone w obrębie ewidencyjnym Gwizdały gm. Łochów, stanowią własność osób prywatnych.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. 2015r. poz.520)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

  1. Termin składania ofert: oferty należy składać poczta lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 16 września 2016r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym– parter, w godz. 800- 1600.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

  1. Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.

  2. Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się przyjęcie operatu rozgraniczeniowego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  1. Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Ewa Kraska- tel.25/ 64 37 833

e-mail:geodezja@gminalochow.pl


Z-up Burmistrza Łochowa

/-/ Z-ca mgr Małgorzata ŁotarskaZałączniki:


Wzór propozycji cenowej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij