Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

  

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

(wersja po zmianach)

 

Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi tworzony jest na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako ustawa).  Program jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na stronie internetowej www.gminalochow.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.

Jest to roczny program przyjęty przez Radę Miejską w  Łochowie w formie uchwały jako dokument określający zasady regulujące współpracę Gminy Łochów z sektorem pozarządowym.

Gmina Łochów współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Łochów,
w zakresie swoich wyznaczonych zadań.  Na terenie Gminy Łochów funkcjonuje około 30 organizacji pozarządowych. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łochów, które zaspakajają ich ważne potrzeby.

Program przedstawia jasne i rzetelne rozwiązania współpracy pomiędzy organizacjami a jednostką samorządu terytorialnego, co wpływa na szerzenie demokracji lokalnej, a także pobudza do działania na rzecz dalszego rozwoju Gminy Łochów.

Celem głównym programu jest nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnym a samorządem poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi tak aby wspierać organizacje pozarządowe  w realizacji celów społecznych Gminy Łochów.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym tekście mowa jest o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j. z późniejszymi zmianami);
 2. działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną w art. 3 ust. 1 ustawy;
 3. Pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 4. konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizację w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
 6. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Łochowa;
 7. Rocznym Programie – należy przez to rozumieć załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Łochowie - Roczny Programu Współpracy Gminy Łochów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2016;
 8. stronie internetowej Gminy Łochów – należy przez to rozumieć adres internetowy www.gminalochow.pl
 9. trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19a ustawy.

Rozdział 2

Cel główny, cele szczegółowe i zasady współpracy programu

§ 2

Celem głównym Rocznego Programu jest budowanie oraz umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem- Gminą Łochów a organizacjami pozarządowymi jak i rozwój zakresu i form współpracy finansowej i pozafinansowej pomiędzy nimi, co wpływa na efektywną realizację zadań na rzecz mieszkańców Gminy Łochów.

§ 3

Cele szczegółowe:

 1. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, kształtowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja wolontariatu;
 2. wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych;
 3. organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i rozwoju więzi lokalnych;
 4. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję.

Rozdział 3

Zasady współpracy

§ 4

Współpraca Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
 2. suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów realizujących Program, w ramach obowiązujących przepisów, procedur, norm przyznanych przez prawo;
 3. partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu równorzędności stron, współpraca i współdziałanie przy realizacji zdań publicznych;
 4. efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie określonych celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych, wywiązywanie się z zobowiązań merytorycznych, finansowych oraz sprawozdawczych zarówno samorząd jak i organizacje;
 5. uczciwej konkurencji – władze Gminy Łochów w sposób uczciwy i przejrzysty przekazują wszelkie informacje na temat podejmowanych działań, stosują jednolite kryteria  wspierania wszystkich działających na terenie Gminy Łochów organizacji pozarządowych;
 6. jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych zmianach itp.;
 7. równości szans – dążenie do określenia i uwzględnienia potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji i realizacji działań zarówno samorząd jak i organizacje pozarządowe, samorząd oczekuje od organizacji, które z nim współpracują jawności w sferze statutowej jak i finansowej.

Rozdział 4

Zakres przedmiotowy i formy współpracy

§ 5

Przedmiotem współpracy Gminy Łochów i organizacji pozarządowych jest wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Łochów.

§ 6

Współpraca Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w następujących formach:

 1. zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
 2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 3. konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
 4. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
 5. umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
 6. organizacje pozyskują środki z budżetu samorządu poprzez zlecanie lub wspieranie zadań;
 7. pomocy organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych- opinie, doradztwo itp., partnerstwo w projekcie, współpraca, pomoc w dostępie do lokali dot. działalności statutowej, organizacja szkoleń dot. pozyskiwania funduszy z zewnątrz, wymiana informacji, promocja i reklama z mediach, aktualizacja informacji dot. organizacji pozarządowych na internetowej stronie Gminy Łochów w zakładce Organizacje pozarządowe;
 8. wspólnego opracowywania i realizacji projektów;
 9. realizacji przedsięwzięć z udziałem mieszkańców poprzez inicjatywę lokalną;
 10. wymiany dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych;
 11. dokonywania wspólnej oceny współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi;

§ 7

Podmiotami realizującymi postanowienia z Rocznego Programu są w szczególności:

 1. Rada Miejska w Łochowie oraz jej komisje;
 2. Burmistrz Łochowa;
 3. organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze Gminy Łochów lub działające na rzecz mieszkańców Gminy Łochów;
 4. Pełnomocnik Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 5

Priorytetowe zadania publiczne

§ 8

Współpraca  Gminy Łochów z organizacjami w roku 2016 odbywać się będzie w formie finansowej
i pozafinansowej i obejmować będzie następujące zadania z zakresu:

Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 1. organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii;
 2. wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych;
 3. organizacja letnich imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień i przemocy;
 4. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych.

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych stanowiących ofertę aktywnego wypoczynku dla rodzin z Gminy Łochów.

Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:

 1. Organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Z zakresu kultury i sztuki :

 1. wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje;
 2. upowszechnianie sztuki w różnych dziedzinach i formach artystycznych.

Z zakresu oświaty i wychowania:

 1. realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych.

Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

 1. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej.

Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjne lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa a art. 3 ust. 3.

Rozdział 6

Okres realizacji programu o wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 9

Roczny Program Współpracy  Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

§ 10

Na rok 2016 zaplanowano środki  na realizację Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w wysokości 50 000,00 zł, w następującym podziale:

 1. na realizację lub wsparcie zadań z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przeznacza się środki w wysokości 30 000,00 zł;
 2. na realizację  lub wsparcie zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego przeznacza się środki  w wysokości 10 000,00 zł;
 3. na realizację  lub wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239)przeznacza się środki w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 7

Sposób realizacji i oceny programu

§ 11

 1. Cele zawarte w Rocznym programie powinny być realizowane przez: równy dostęp informacji o kierunkach działań samorządu i organizacji pozarządowych, zlecenie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie im zadań publicznych, wraz z udzielaniem im wsparcia finansowego i pozafinansowego, rzetelną współpracę, współdziałanie w pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz, udział podmiotów pozarządowych w działaniach programowych samorządu, umowy o wykonanie zadania publicznego na zasadach określonych w „Ustawie”, umowy o partnerstwie określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, promocję działalności pożytku publicznego w mediach, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami, tworzenie zespołów o charakterze doradczym i opiniodawczym złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 „Ustawy” oraz przedstawicieli administracji publicznej.
 2. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie raz w roku.
 3. Wnioski z oceny realizacji programu będą służyły do podejmowania zmian wprowadzanych w kolejnych latach współpracy pomiędzy Gminą Łochów a organizacjami pozarządowymi.
 4. Sprawozdanie z realizacji niniejszego programu zostanie sporządzone przez Pełnomocnika Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  i ogłoszone w BIP Urzędu;

Rozdział 8

Tryb powoływania  i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 12

 1. Komisja konkursowa do ogłoszonego konkursu i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Łochowa, w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.
 2. W skład powołanej komisji konkursowej wchodzi minimum dwóch przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza.
 3. Kandydaci do Komisji konkursowej zgłaszają się na podstawie ogłoszonego przez Burmistrza komunikatu, który zamieszczany jest na stronie internetowej Gminy Łochów na okres nie krótszy niż 7 dni.
 4. Treść komunikatu określa wymagane kwalifikacje kandydatów na członków Komisji konkursowej, które są niezbędne do oceny ofert w danej dziedzinie (zakresie realizowanego zadania).
 5. Wybór członków Komisji konkursowej zostanie dokonany na podstawie przedstawionych kwalifikacji kandydatów na członków Komisji konkursowej.
 6. Członkowie komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w Komisji.
 7. W Komisji konkursowej mogą również zasiadać, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dany konkurs dotyczy.

§ 13

 1. Posiedzeniom komisji przewodniczy Przewodniczący, który jest wskazany w zarządzeniu o powołaniu komisji lub osoba pisemnie upoważniona przez Przewodniczącego;
 2. Członkom Komisji konkursowej przysługuje prawo zapoznania się z ofertami przed posiedzeniem komisji;
 3. Komisja konkursowa opiniując oferty bierze pod uwagę warunki wskazane w art. 15 ust. 1 pkt 1-6 ustawy a także opiniuje zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie oraz efektywność zakładanych celi realizacji zadania publicznego oraz sposobów ich realizacji;
 4. Komisja przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi Łochowa protokół zawierający opinie na temat złożonych ofert oraz wysokość proponowanego dofinansowania lub sfinansowania zadania.

 Rozdział 10

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 14

 1. Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. utworzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultowany był z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Łochów oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 „Ustawy” funkcjonującymi na terenie Gminy Łochów;
 2. Projekt programu jak i informacje o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy zamieszczone są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu: www.gminalochow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe;
 3. Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Łochów a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Burmistrza Łochowa.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij