Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod urzędu TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Konta bankowe do wpłat

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Otwarty konkurs ofert nr 2 dla organizacji pozarządowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2016 ROKU

Burmistrz Łochowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Łochów w 2016 roku w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

I.  Priorytety dotyczące zadań:

Organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w tym organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień
 i przemocy poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych.

II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),  z tego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 10 000zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)  oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 10 000zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)  Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239);
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:

Organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) działające na terenie Gminy Łochów;

Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu tj. posiadać zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. W przypadku ofert wspólnych, każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg;

 1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów realizacji zadania;
 2. Wymagany jest wkład finansowy oferenta (na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Łochów) i/lub wartość wkładu osobowego, który nie może być niższy niż 30 % całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego lub osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych;
 3. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy zadania (np. umowa, inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Łochów);
 4. W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów administracyjnych w wysokości do 10% udzielonej dotacji;
 5. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy;
 6. Dopuszcza się pobieranie opłat od uczestników zadania.  Należy wtedy w ofercie dokładnie wskazać kwotę wpłacaną przez uczestnika;
 7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania;
 8. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty program profilaktyczny realizowany podczas zajęć;
 9. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku braku podpisu lub niewłaściwie podpisanej oferty, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS;
 10. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta;
 11. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
  1. sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które podmiot poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
  2. remonty pomieszczeń i obiektów budowlanych,
  3. zakupy nieruchomości,
  4. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
  5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  6. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
  7. działalność polityczną,
  8. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
  9. nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
  10. koordynację zadania;
 12. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji;
 13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana. Ponadto Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel;
 14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania. Wprowadzone zmiany nie mogą obniżyć wartości merytorycznej projektu i jego założonych efektów. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania do wielkości przyznanej dotacji należy przedłożyć w ciągu 7 dni, w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów (pokój nr 118). Niedopełnienie tego obowiązku w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z dotacji;
 15. Uczestnikami projektu muszą być tylko mieszkańcy Gminy Łochów;
 16. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym;
 17. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Łochów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;
 18. Warunkiem zawarcia umowy będą:
  1. Wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
  2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;
  3. Złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;
  4. Podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy.

IV.    Termin realizacji zadania

 1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do końca 2016 roku;
 2. Dotacja przyznana na rok 2016 zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym;
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa;
 4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).

V.   Warunki realizacji zadania 

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
 2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy;
 4. Zleceniobiorca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie dostępna;
 5. Zleceniobiorca ma możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy przy czym zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu spisanym z wolontariuszem w oparciu o zasady ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. Gmina posiada uprawnienia kontrolne względem realizatora zadania;
 7. Kontroli mogą podlegać: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy.

VI. Sposób rozliczenia zadania 

 1. Na zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
 2. Rozliczenie zadania publicznego następuje na podstawie dokumentów księgowych, których data wystawienia i zapłaty mieści się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie;
 3. Zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Łochów jest zobowiązany
  do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

VII.   Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów (pokój nr 118 lub w biurze podawczym)  w terminie do dnia 29.04.2016r. do godziny 15.00; 
 2. Formularz oferty musi być zgodny z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy
  o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25);
 3. Po wypełnieniu oferty należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Łochów w 2016 roku w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”;
 4. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

VIII. Wymagana dokumentacja

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Kopię aktualnego odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. Program profilaktyczny realizowany podczas zajęć;
 4. Inne załączniki (opcjonalne):
 5. Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną;
 6. Do oferty mogą być dołączone rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach;

Pouczenie: 

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem;

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta;

Dopuszcza się uzupełnianie braków formalnych w ofercie do 7 dni od dnia wezwania do uzupełnienia tych braków. Wezwanie następuje telefonicznie.

Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

IX.  Tryb, termin i kryteria wyboru oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Łochowa;
 2. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. formalne wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  2. merytoryczne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 3. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;
 4. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 5. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Łochowa po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej;
 6. Od decyzji Burmistrza Łochowa, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania;
 7. Wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie, na stronie internetowej oraz w BIP.
 8. O wyniku konkursu wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.


Informacja o przyznanych dotacjach: Na realizację zadania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom w 2015 r. udzielono dotacji w kwocie: 19 100,00 zł.


 Burmistrz Łochowa

 /-/ Robert Gołaszewski

Załączniki

wzór oferty doc, 134 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij