W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna ogólna RODO

XML

Treść

Klauzula informacyjna ogólna RODO

 1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łochów, reprezentowana przez Burmistrza Łochowa, mająca swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
 2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski,  z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.
 3. Gmina Łochów przetwarza Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego zadań publicznych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.  
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO. Uprawnienie do przetwarzania danych wynika z szeregu ustaw, rozporządzeń,  obowiązków i zadań zleconych Gminie Łochów, zawieranych umów oraz zgód wyrażonych przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Państwa wymaganych przez przepisy prawa danych osobowych jest obowiązkowe ponieważ wynika bezpośrednio z przepisów, podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów. 
 7. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych  z zasobów (rejestrów) administracji publicznej.
 8. W szczególnych sytuacjach na podstawie przepisów prawa Administrator przekazuje Państwa dane osobowe uprawnionym organom, instytucjom (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS), może udostępniać Państwa dane osobowe na podstawie umowy powierzenia innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku zawartymi umowami. 
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Łochów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
 10. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania ich sprostowania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Osoba której dane są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora: Urząd Miejski w Łochowie,  Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@gminalochow.pl.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę  Łochów. Organem właściwym do złożenia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 6. O szczegółach podstawy przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania, a także konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez merytoryczną komórkę Administratora prowadzącą przetwarzanie oraz inspektora ochrony danych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane