W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

Wersja strony w formacie XML

Łochów, dnia 20.11.2020 r.

RGPP.6812.1.2020


Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie operatu szacunkowego w celu naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na określenie wartości rynkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w mieście Łochów, gm. Łochów. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej– zapytania o cenę do rzeczoznawców:

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

  1. 1.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w obrębie miasto Łochów, gm. Łochów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2171/2. W/w działka stanowi własność osoby prywatnej.

Wycenę należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia  21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65
z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004r.
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późn. zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – rzeczoznawcy posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień.

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

  1. 2.    Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą, pocztą e-mailową na adres geodezja@gminalochow.pl  lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia 30 grudnia 2020r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1700.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

  1. 3.    Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.
  2. 4.    Termin realizacji: 1 miesiąc od czasu podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się sporządzenie operatu szacunkowego
z zastrzeżeniem ewentualnych popraw.                              

  1. 5.    Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem
    w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
  2. 6.    Wypis z rejestru gruntów - w zakresie rzeczoznawcy.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: Podinspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz– tel. 25 643 78 33

e-mail: geodezja@gminalochow.pl
                                                                          Burmistrz Łochowa
                                                                          Robert Mirosław Gołaszewski 
Załączniki:
Wzór propozycji cenowej


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane