W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi: Czyszczenie i konserwacja rowów na terenie Gminy Łochów

Łochów, 20.09.2021r.

Zapytanie ofertowe
(dotyczy „Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Łochów”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna Łochów
Adres:  ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
NIP: 8241687362
Tel.:  (25) 64 37 833
Email: geodezja@gminalochow.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych położonych w miejscowości Brzuza
i Baczki, gm. Łochów.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) zadanie nr 1 – konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowości Brzuza długości 2000 mb, w tym:
–  wykoszenie porostów,
– odmulanie i czyszczenie,
– usunięcie zakrzaczeń.

b) zadanie nr 2 – konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowości Baczki długości 200 mb, w tym:
–  wykoszenie porostów,
–  odmulenie i czyszczenie.

Ww. prace należy wykonać mechanicznie. 

2. Proponowane ceny należy podać osobno dla zadania nr 1 i nr 2.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia
w zależności do posiadanych środków finansowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferenta osobo dla każdego zadania.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i narzędzia do wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
– wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
– ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
– określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych adresu poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
– Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące rozliczeń:
– zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.
Wskazane jest, aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty skontaktował się z Zamawiającym w celu przeprowadzenia  wizji lokalnej terenu wykonania robót i doprecyzowania szczegółów oraz zakresu usług.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29.10.2021 r. Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się pozytywny protokół z odbioru końcowego robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia - „Czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Łochów”, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia
30 września 2021r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 8.00- 16.00.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

VI. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERTY

Najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty, gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.  

Dodatkowych informacji udziela: P. Paulina Mielcarz, tel. 25 64 37 833, e-mail: geodezja@gminalochow.pl


Przewodniczący Spółki Wodnej

Małgorzata Kułak  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane