W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Wycena nieruchomości w celu sprzedaży

                               Łochów, dnia 10.01.2022r.


Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie wyceny nieruchomości położonych
w obrębie miasta Łochów na potrzeby sprzedaży.

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby sprzedaży działek położonych w mieście Łochów. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania o cenę do rzeczoznawców:

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy powołanej ustawy.

 1. 1.    Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie wyceny polegającej na określeniu aktualnej wartości rynkowej 12 działek dla potrzeb sprzedaży.

W/w działki położone w mieście Łochów oznaczone nr 2758/4, 2758/5, 2758/6, 2758/7, 2758/8,  2758/9,  2758/10, 2758/11,  2759/2, 2759/3,  2759/4,  2759/5 stanowią własność Gminy Łochów. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
lub bliźniaczą. Powyższe działki mają założoną księgę wieczystą nr SI1W/00030079/6.

Wycenę należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia  21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późn. zm.)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – rzeczoznawcy posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym VAT).

Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień.

Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

 1. 2.    Termin składania ofert: oferty należy składać pocztą, pocztą e-mailową na adres geodezja@gminalochow.pl
  lub osobiście w zaklejonych kopertach z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy do dnia
  31 stycznia 2022r. włącznie w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym – parter, w godz. 800- 1600.

W przypadku, podjęcia się realizacji w/w zamówienia prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania o cenę).

 1. 3.    Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty gdy ceny ofertowe odbiegać będą od cen rynkowych.
 2. 4.    Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się sporządzenie operatu szacunkowego
z zastrzeżeniem ewentualnych popraw.                               

 1. 5.    Sposób zapłaty: należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem
  w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcą jest: podinspektor ds. geodezji Paulina Mielcarz – tel. 25 643 78 33

e-mail: geodezja@gminalochow.pl
                                                                          Burmistrz Łochowa

                                                                          Robert Mirosław GołaszewskiZałączniki:

Wzór propozycji cenowej

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane