UCHWAŁA NR XXX/191/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łochów


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Uchwala się Statut Gminy Łochów w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2.


Tracą moc uchwały:
1) Nr VII/39/2003 rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26.03.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Łochów;
2) Nr XV/140/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łochów;
3) Nr XVIII/194/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów;
4) Nr XXXII/316/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Gminy Łochów;
5) Nr II/11/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów;
6) Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów;
7) Nr XI/78/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów;
8) Nr XVI/103/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów;
9) Nr XX/125/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów;
10) Nr XXI/147/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Gminy Łochów;
11) Nr XXII/152/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów;
12) Nr IX/73/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów;
13) Nr XXXII/251/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Gminy Łochów.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek