Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) zwołuję XLV/2017 Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie w dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 1000  w Miejskim  i  Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie  ul. 1-go Maja 22, 07-130 Łochów i ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV/2017 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany porządku.
 4. Informacja Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku krajowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania pierwszeństwa w nabyciu  nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w  drodze bezprzetargowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania przedszkolnego  oraz ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania, opieki  i wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łochowie z 22 Lipca na (...).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łochowie z Janka Krasickiego  na I. Krasickiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie.
 15. Przyjęcie protokołu z XLI/2017 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r., XLIII/2017 Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz XLIV/2017 Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2017 r.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łochowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek