Zarządzenie Nr 29 /2018
Burmistrza Łochowa

z dnia  23 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej  im. Medarda Downarowicza w Łochowie za 2017 rok

 

Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 406 ze zm.), Burmistrz Łochowa zarządza co następuje:      


§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie za 2017 rok .

 

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz z informacji dodatkowej stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski