ZARZĄDZENIE NR 51/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Na podstawie  art. 257 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz §12 pkt 3 i 4 Uchwały Nr LV/374/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r. Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikami Nr 1,1a, 2, 2a i 3.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 zarządzenia, stanowi kwoty:

1) dochody 99.598.066,76 zł, w tym: dochody bieżące 73.492.645,76 zł, dochody majątkowe 26.105.421,00 zł,

2) wydatki 104.849.430,28 zł, w tym: wydatki bieżące 69.319.883,81 zł, wydatki majątkowe 35.529.546,47 zł, 

3) plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwotę 22.582.981,73 zł. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski