Uchwała Nr IX/74/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Łochów za 2018 rok, Rada Miejska w Łochowie postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Łochowa.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa