Uchwała Nr IX/78/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie  z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.
Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 92.968.497,26 zł, w  tym: dochody bieżące 76.797.096,86 zł, dochody majątkowe 16.171.400,40 zł,
2) wydatki  97.144.220,57zł, w  tym: wydatki bieżące 72.881.461,31 zł, wydatki majątkowe 24.262.759,26zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2a.    

§ 3.
1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.175.723,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów i pożyczek  oraz wolnymi środkami w kwocie 4.175.723,31 zł.
2. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie  6.412.096,31 zł
2) rozchody budżetu  w kwocie  2.236.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Zmienia się  plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6.
Zmienia się plan wydatków realizowanych w drodze zawartych  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Uchwała Nr IX/78/2019
Rady Miejskiej w Łochowie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy Łochów  na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :

§ 1. 

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach  i wydatkach budżetowych, zgodnie  z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. 

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

1) dochody 92.968.497,26 zł, w  tym: dochody bieżące 76.797.096,86 zł, dochody majątkowe    16.171.400,40 zł,

2) wydatki  97.144.220,57zł, w  tym: wydatki bieżące 72.881.461,31 zł, wydatki majątkowe  24.262.759,26zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 2a.    

§ 3. 

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.175.723,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów i pożyczek  oraz wolnymi środkami w kwocie 4.175.723,31 zł.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie  6.412.096,31 zł

2) rozchody budżetu  w kwocie  2.236.373,00  zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 

Zmienia się  plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. 

Zmienia się plan wydatków realizowanych w drodze zawartych  porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Łochowa.

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.