ZARZĄDZENIE NR 8/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) i Uchwały Nr XLI/286/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się wzory dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów w brzmieniu stanowiącym Załączniki Nr 2 – 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicach ogłoszeń w gminnych placówkach oświatowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski