URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

ds. deklaracji
w Zespole ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

  1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
  2. Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie wyższe na kierunku rachunkowość, finanse publiczne, ochrona środowiska, administracja lub prawo

2)    obywatelstwo polskie,

3)    co najmniej dwuletni staż pracy (honorowane umowy cywilno-prawne),

4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)    znajomość i umiejętność interpretacji przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

6)    biegła obsługa komputera w zakresie podstawowych programów użytkowych (Microsoft Office, Excel, Internet Explorer) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner).

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej

2)    znajomość instrukcji kancelaryjnej

3)    wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)    weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w przyjmowanych deklaracjach,

3)    wprowadzanie deklaracji do systemu informatycznego,

4)    naliczanie i dokonywanie przypisów i odpisów opłat za odbiór odpadów,

5)    działania bieżące, zmierzające do egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami, współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. księgowości,

6)    obsługa reklamacji,

7)    wydruk rocznej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wydruk wezwań do złożenia deklaracji.

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)    praca biurowa w pomieszczeniu dla trzech stanowisk,

2)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze podatników, na stanowisku związanym z odpowiedzialnością, wymagającym dokładności i szczególnej koncentracji,

3)    obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

4)    praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z osobami trzecimi,

5)    stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia,

6)    w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1)     podpisany własnoręcznie życiorys (CV),

2)     podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)     podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego,

5)      inne dokumenty, potwierdzające zdobyte dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

6)     kopie świadectw pracy bądź kopie umów cywilno-prawnych, dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia),

7)     podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

8)     podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Łochowa informuje, że w miesiącu październiku 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% i wynosił 6,18%.

 

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 11.12.2015 r. do godz. 16.00 w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. deklaracji w ZBGO”.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych i testu wiedzy z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.