Uchwała NR XVI/107/2015
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 25 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465, z późn. zm.), Rada Miejska w Łochowie, uchwala co następuje:


§ 1 .


Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2 .


Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3 .


Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4 .


Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5 .


Traci moc uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 02.11.2015 r., poz. 8658).


§ 6 .


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.§ 7 .


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek