Zarządzenie Nr 95a/2015

Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Burmistrza Łochowa

z dnia 14 grudnia 2015 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015

 

         Na podstawie  art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)  oraz  § 10 pkt 2 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

                                                                                      

  § 1.

 

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy, zgodnie z  załącznikami Nr 1 i 2.

                                                                       

   § 2 .

 

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynikających  z   § 1  zarządzenia, stanowi kwoty:

1) dochody                                   67.415.395 zł, 

       w tym: dochody bieżące        -  58.385.569 zł,

              dochody majątkowe        -   9.029.826 zł,

2) wydatki                                      65.993.024 zł,

       w  tym: wydatki bieżące         -   50.334.107 zł,

               wydatki majątkowe         -  15.658.917 zł, 

3) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.962.418 zł. 

 § 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 95/2015 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Burmistrza Łochowa z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015.

                                                                                                                                                                                                         

    § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

 

 

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji

 Burmistrza Łochowa

/-/ Urszula Anna Kalinowska