1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

3. Do zakresu działania sołectwa należy w szczególności:
- utrzymywanie porządku i czystości na terenie sołectwa;
- organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa;
- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno- oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;
- występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa do Rady i Burmistrza oraz inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miejskiej;
- współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami, kierowanie do nich wniosków;
- współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych.

4. Rada Miejska w Łochowie utworzyła 31 sołectw.

Sołtysi w gminie Łochów - 2015-2019:

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

Barchów

Zbigniew Jarzec

Budziska

Stanisława Górska

Baczki

Grzegorz Śliwoski

Burakowskie

Maria Owsianko

Brzuza

Monika Kostrzewa

Dąbrowa

Patrycja Kowalczyk-Gołaszewska

Gwizdały

Małgorzata Kułak

Jasiorówka

Monika Krasieńko

Jerzyska

Jarosław Grodkowski

Kamionna

Krystyna Kielan

Kalinowiec

Małgorzata Kalata

Kaliska

Krzysztof Dudkiewicz

Karczewizna

Zenon Szczęsny

Laski

Bożenna Decyk

Łazy

Henryk Zalewski

Łopianka

Ewa Januszewska

Łojew

Mariusz Siwek

Łojki

Monika Kościesza

Łosiewice

Romana Nowak

Majdan

Katarzyna Kurek

Matały

Paweł Strąk

Nadkole

Czesława Rudnik

Ogrodniki

Zuzanna Bańska

Ostrówek

Karol Narzymski

Pogorzelec

Stanisława Biernacka

Samotrzask

Adam Osemka

Szumin

Jacek Kowalski

Twarogi

Zbigniew Kochanowski

Wólka Paplińska

Mariola Sulich

Zagrodniki

Kazimierz Wróblewski

Zambrzyniec

Agata Janiszewska-Grzymała