W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Nabór na stanowisko kierownicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Krzysztof Szulim, Wołomin
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Krzysztofa Szulima. Kandydat na w/w stanowisko, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
Miejsce pracy Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

BURMISTRZ ŁOCHOWA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie


1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe drugiego stopnia, wskazane zarządzanie oświatą.

2) Co najmniej pięcioletni staż pracy, doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związane z zarządzaniem zespołem ludzkim, stosowaniem prawa oświatowego oraz wykorzystywaniem finansów publicznych.

3) Spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.):

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach   samorządowych;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nieposzlakowana opinia.

4) Znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych w zakresie:

a) zasad funkcjonowania  Centrum Usług Wspólnych,

b) ustawy o finansach publicznych,

c) prawa oświatowego, prawa pracy, Karty Nauczyciela,

d) ustawy o pracownikach samorządowych,

e) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

f)  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

g) rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych.

5) Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)  oraz urządzeń biurowych.

6) Umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, komunikatywność.

7) Poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania.

8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

 3. Wymagania dodatkowe:

1) Obowiązkowość, zaangażowanie.

2) Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie merytorycznych zadań wymaganych na stanowisku.

3) Umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce.

4) Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy.

5) Umiejętność pracy w zespole.

6) Samodzielność, kreatywność i systematyczność w wykonywaniu zadań.

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań Centrum Usług Wspólnych w Łochowie.

2) Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Centrum Usług Wspólnych w Łochowie realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek, które będą jednostkami obsługiwanymi, w myśl ustawy o samorządzie gminnym.

3) Organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek obsługiwanych.

4) Współpraca z dyrektorami/kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonywanych zadań przez Centrum Usług Wspólnych w Łochowie.

5) Reprezentowanie Centrum Usług Wspólnych w Łochowie na zewnątrz.

6) Wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.

 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Zatrudnienie od dnia 01.01.2017 r.

2) Wymiar czasu pracy: pełen etat.

3) Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

4) Specyfika pracy: stanowisko wymagające dyspozycyjności, kierowania samochodem służbowym, odporności na stres, dobrej organizacji pracy.

5) Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

6) Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia.

7) W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

 6. Wymagane dokumenty:

1) Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).

2) Podpisany własnoręcznie list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.

3) Podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4) Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia).

5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6) Podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

7) Podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wymaganym stanowisku.

9) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – podpisane własnoręcznie.

10) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu październiku 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 30.11.2016 r. do godz. 17.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora CUW”.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane