W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Asystent Rodziny
Miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść 


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie

Aleja Pokoju 75, 07-130 ŁOCHÓW


Ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko

ASYSTENT RODZINY

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie z możliwością zmiany na umowę o pracę.

Wymagania niezbędne:

     1. Wykształcenie:

     Spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

     a)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna,

     b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodzina i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia

     2. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

     3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

     4. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, KPA;
 2. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 3. Odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie, samodzielność;
 4. Bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 5. Prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:


 1. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w szczególności poprzez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
 2. Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 3. Udzielanie pomocy rodzinom  w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjologicznych.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
 7. Wspierania aktywności społecznej rodzin.
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie.
 16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 17. Sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
 18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 19. Współpraca zespołem interdyscyplinarnym, lub grupa roboczą, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 t. j) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

Wymagane dokumenty:


 1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane),
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 3. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany  staż pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 7. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 8. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 9. Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016r. poz. 922 t. j.).

Miejsce i termin składania dokumentów:


Dokumenty należy złożyć do dnia 8 lutego w siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 8.00 do godz. 16.00, w środy od godz.8.00 do godz. 17.00, natomiast w piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00 na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie i dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent Rodziny”.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i Cv powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 j. t.).Inne informacje:

 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez Gminę Łochów.
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.
 • Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przez zawarciem umowy obowiązany jest przedłożyć oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje oraz oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie

Jadwiga Mielcarz

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane