W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Alina Grądzka, Łochów
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Aliny Grądzkiej. Kandydatka na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na stanowisku ds. promocji gminy.
Szczegóły
Stanowisko stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Urząd Miejski w Łochowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. promocji gminy

1.    Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2.    Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie średnie lub wyższe,

2)   doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;

3)   umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych;

4)   umiejętność zarządzania stroną internetową;

5)   umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie;

6)   znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego;

7)   spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902):

a)   obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)  nieposzlakowana opinia.

 3.    Wymagania dodatkowe:

1)  dobra znajomość obsługi pakietów biurowych;

2)   zdolność szybkiego przyswajania informacji;

3)   dyspozycyjność;

4)   znajomość podstawowych technik Public Relations;

5)   zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym;

6)   pisemna swoboda wypowiedzi;

7)   umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych;

8)   umiejętność przygotowywania biuletynu informacyjnego;

9)   łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;

10)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność,

11)  odporność na stres;

12)  mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

 4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  opracowanie założeń strategii promocji Gminy oraz wdrażanie inicjatyw w zakresie promocji gminy w ramach strategii rozwoju Gminy Łochów;

2)  opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, przy współpracy z wydziałami, referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu, w tym:

a)  opracowywanie materiałów promocyjnych, promujących walory kulturowe, historyczne i turystyczne Gminy,

b)  opracowywanie  biuletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie,

c)  przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń,

d)  współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych, budowanie świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy,

e)  współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych;

3)  bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy, aktualizacja strony internetowej www.gminalochow.pl

4)  współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy, w tym: współpraca z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych do publikacji przy tworzeniu  programów oraz filmów promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z mediami w sprawach promocji imprez organizowanych  przez Gminę Łochów;

5)  prowadzenie dokumentacji członkostwa Gminy w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych, oraz z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

6)  opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji Gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi;

7)  udział w imprezach promujących Gminę Łochów,  w tym współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję Gminy  oraz  uczestnictwo w wydarzeniach lokalnej społeczności;

8)  kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w Biuletynie Informacyjnym Gminy Łochów, na stronach internetowych Gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu;

9)  prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

10)  przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

5.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)   Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2)    Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

3)    Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

4)   Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu, związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem.

5)   Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia.

W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

6.    Wymagane dokumenty:

1)   podpisany własnoręcznie życiorys (CV);

2)   podpisany własnoręcznie list motywacyjny;

3)   podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)   kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie  o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia);

5)   kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

6)   podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne;

7)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – podpisane własnoręcznie;

8)   Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).


Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu marcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 18.04.2017 r., do godz. 16:00, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą, na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. promocji gminy”.


Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie.


Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie dodatkowo dostarczenie przez kandydatów, przygotowanego z materiałów ogólnie dostępnych biuletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie, o wymiarach dwóch  stron  formatu A4.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane