W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Karolina Kopania, Łochów
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Karoliny Kopania. Kandydatka na w/w stanowisko, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na stanowisku ds. zamówień publicznych.
Szczegóły
Stanowisko stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

ds. zamówień publicznych


  1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
  2. Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne),

2)    obywatelstwo polskie,

3)    co najmniej roczny staż pracy,

4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)    znajomość i umiejętność interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wraz
z rozporządzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami powiązanymi,

6)    biegła obsługa komputera w zakresie podstawowych programów użytkowych: Microsoft Office, Excel, Internet Explorer.


  1. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

2)    wysoki poziom kultury osobistej,

3)    odpowiedzialność, sumienność, bezstronność, odporność na stres, umiejętność planowania i organizacji pracy,

4)    umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole

5)    inicjatywa i kreatywność.


  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowań, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp w szczególności:

1)    prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

2)    publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych we wskazanych przepisami ustawy Pzp publikatorach,

3)    opracowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

4)    sprawdzanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

5)    uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,

6)    opracowywanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych.


  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)    praca biurowa w pomieszczeniu dla dwóch stanowisk,

2)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku związanym z odpowiedzialnością, wymagającym dokładności
i szczególnej koncentracji,

3)    obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

4)    praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z osobami trzecimi,

5)    stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia,

6)    w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.


  1. Wymagane dokumenty:

1)     podpisany własnoręcznie życiorys (CV),

2)     podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)     podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego,

5)      inne dokumenty, potwierdzające zdobyte dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

6)     kopie świadectw pracy, dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia),

7)     podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

8)     podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu wrześniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% i wynosił 6,18%.

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 13.11.2015 r. do godz. 16.00 w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie
i miejscu rozmów kwalifikacyjnych i testu wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane