W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kamionnie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko dyrektor Zespołu Szkół w Kamionnie
Miejsce pracy Zespół Szkół w Kamionnie, ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie
Status w trakcie rozstrzygania

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONNIE

 


Burmistrz Łochowa

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:


Zespołu Szkół w Kamionnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie), Kamionna, ul. Szkolna 18, 07-130 Łochów

 

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w § 1, § 2, § 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r., Nr 254, poz. 1526), a w szczególności, które:

1)    posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2)    ukończyły studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w danej szkole;

3)    ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie  z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

4)    posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5)    w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

6)    spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

7)    nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;

8)    nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

9)    nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)  nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.) - dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

11)  złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Kuratorium Oświaty w Lublinie – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej, dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

12)  posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej - w przypadku osób niebędących nauczycielami;

13)  ukończyły studia magisterskie - w przypadku osób niebędących nauczycielami;

14)  posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osób niebędących nauczycielami;

15)  mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych - w przypadku osób niebędących nauczycielami;

16)  nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne - w przypadku osób niebędących nauczycielami.


2. Zgodnie z  § 1 ust. 2 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r., Nr 254, poz. 1525), oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki;

2)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b)    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)    stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz
z jego uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;

7)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

8)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);

12)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

4. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim  w Łochowie,  Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów,w zaklejonej kopercie z podanym adresem zwrotnym do korespondencji i numerem telefonu oraz napisem „Konkurs na stanowisko dyrektora (ze wskazaniem szkoły)” w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 12 lipca 2017 r. do godz. 16:00.  W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

5. Dodatkowych informacji udziela Centrum Usług Wspólnych (adres jw.), tel. 25-643-78-51.

6. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Łochowa.

7. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

Powiadom znajomego