W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Drugi nabór na stanowisko Kierownika Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została wybrana żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Urząd Miejski w Łochowie

ogłasza drugi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego

 

1.    Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2.    Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe - kierunek gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne, geodezja, urbanistyka, prawo, administracja;

2)   doświadczenie zawodowe: minimum 4 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym minimum 1 rok pracy w jednostce samorządu terytorialnego (jednostce sektora finansów publicznych);

3)   znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych dotyczących  gospodarki nieruchomościami, geodezji, planowania i zagospodarowania przestrzennego;

4)    dobra znajomość obsługi pakietów biurowych;

5)   znajomość ustaw:

a)  Ustawa o gospodarce nieruchomościami,

b)  Prawo geodezyjne i kartograficzne,

c)   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d)   Ustawa o samorządzie gminnym,

e)   Ustawa o pracownikach samorządowych,

f)    Ustawa o ochronie danych osobowych,

g)   Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

h)   Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego;

6)   predyspozycje osobowościowe: umiejętność kierowania zespołem, umiejętność kształtowania prawidłowych relacji z pracownikami i interesantami;

7)   spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.):

a)  obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c)  kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

 3.    Wymagania dodatkowe:

1)  uprawnienia urbanistyczne, geodezyjne;

2)  zdolność szybkiego przyswajania informacji;

3)  łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;

4)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność,

5)  odporność na stres.

 4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie pracą Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego polegające na planowaniu i organizacji pracy Referatu oraz  zapewnieniu terminowej i prawidłowej pod względem formalno-prawnym realizacji zadań w ramach Referatu z zakresu:

a)  ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,

b)  prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości gruntowych i budynków,

c)  tworzenia gminnego zasobu nieruchomości oraz gospodarowania i zarządzania nimi, w tym zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd,

d) organizowania przetargów na nieruchomości komunalne, 

e)  zamiany i nabywania nieruchomości oraz realizacji prawa pierwokupu,

f)  regulowania stanów prawnych nieruchomości, w tym spraw związanych z komunalizacją mienia i odszkodowaniami za nieruchomości przejmowane na cele publiczne, 

g) kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy,

h)  warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,

i)   wydawania wypisów i wyrysów z planu miejscowego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

j)  prowadzenia procedury sporządzania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

k)  prowadzenia rejestrów planów miejscowych i wydawanych decyzji, 

l)  spraw dotyczących podziałów i rozgraniczenia nieruchomości,

m)  sporządzania corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,

n)  przygotowywania i składania wniosków do Sądu o ujawnienie praw Gminy Łochów w księgach wieczystych,

o) rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji według właściwości,

p) przygotowywania okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,

q) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

r)  opłat planistycznych,

s) zatwierdzania podziałów i rozgraniczenia nieruchomości.

2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza  z zakresu działania Referatu;

3)  udostępniane informacji publicznej z zakresu działania Referatu;

4)  nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem wewnętrznych przepisów dotyczących pracy urzędu, w zakresie organizacji pracy,  bezpieczeństwa pracy oraz ocenianie podległych pracowników;

5) zapewnienie prawidłowego, zgodnego z obowiązującą instrukcją kancelaryjną prowadzenia, przechowywania oraz przekazywania do archiwum zakładowego akt Referatu.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)  Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2)  Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

3)  Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

4)  Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu, związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem.

5)  Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia.

6)  W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

6. Wymagane dokumenty:

1) podpisany własnoręcznie życiorys (CV);

2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny;

3) podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)  kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie  o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia);

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

6) podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – podpisane własnoręcznie;

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).


Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 23.10.2017 r., do godz. 16:00, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą, na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika RGPP”.


Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie.


Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane