W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. geodezji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Wioleta Szczesna, Stare Lipki
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. geodezji w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Wiolety Szczesnej. Kandydatka na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na stanowisku ds. geodezji.
Szczegóły
Stanowisko stanowisko urzędnicze ds. geodezji
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Urząd Miejski w Łochowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. geodezji

 1.    Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2.    Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe - kierunek geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna;

2)   doświadczenie zawodowe: minimum rok stażu pracy;

3)   znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych z zakresu geodezji;

4)   dobra znajomość obsługi pakietów biurowych;

5)   znajomość ustaw:

a)    Prawo geodezyjne i kartograficzne,

b)   Ustawa o gospodarce nieruchomościami,

c)    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d)   Ustawa o samorządzie gminnym,

e)    Ustawa o pracownikach samorządowych,

f)    Kodeks postępowania administracyjnego;

6)   predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, samodzielność, odpowiedzialność;

7)   spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.):

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

3.    Wymagania dodatkowe:

1) uprawnienia geodezyjne;

2)  zdolność szybkiego przyswajania informacji;

3)  łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;

4)  zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność,

5)  odporność na stres.

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości gruntowych i budynków,

2) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz gospodarowania i zarządzania nimi, w tym zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd, 

3) zamiany i nabywania nieruchomości oraz realizacja prawa pierwokupu,

4) regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym spraw związanych z komunalizacją mienia i odszkodowaniami za nieruchomości przejmowane na cele publiczne,

5) prowadzenie spraw dotyczących podziałów i rozgraniczenia nieruchomości,

6)  sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,

7)  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

8)  prowadzenie spraw z zakresu opłat planistycznych,

9)  zatwierdzanie podziałów i rozgraniczenie nieruchomości.

5.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)  Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2)  Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

3)  Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

4)  Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu, związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem.

5)  Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia.

6)  W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

6.   Wymagane dokumenty:

1) podpisany własnoręcznie życiorys (CV);

2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny;

3) podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie  o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia);

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

6) podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – podpisane własnoręcznie;

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).


Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 14.12.2017 r., do godz. 16:00, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą, na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. geodezji”.


Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie.


Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane