W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej

„Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w samorządowej jednostce organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”


na stanowisko: specjalista ds. obsługi szkół w „Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”.


1.  Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych,

c)  korzysta z pełni praw publicznych,

d)  niekarany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) wykształcenie wyższe związane z obsługą jednostek oświatowych lub obsługą informatyczną jednostek i co najmniej 3-letni staż pracy w administracji samorządowej lub w oświacie,

f) dobry stan zdrowia,

g) wiedza z zakresu administracji publicznej, prawa oświatowego i prawa samorządowego (między innymi: ustawa o systemie oświaty, ustawa Prawo oświatowe, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa - Karta Nauczyciela, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, akty prawa miejscowego regulujące sprawy edukacji na terenie Gminy Łochów),

2.  Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w administracji samorządowej, w tym w placówkach oświatowych,

b) doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków UE oraz budżetu państwa,

c) odporność na stres, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, uprzejmość, systematyczność i komunikatywność,

d) dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. programy: Word, Excel, MS OFFICE),

e) umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych,

f)  prawo jazdy kategorii B. 

3. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku specjalisty ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych:

a) specjalista ds. obsługi szkół CUW wykonuje swoje obowiązki na podstawie:

- właściwych przepisów,

- wewnętrznych przepisów Centrum Usług Wspólnych,

b)  specjalista ds. obsługi szkół CUW:

- obsługuje program SIO i prowadzi sprawy w tym zakresie,

- analizuje i weryfikuje arkusze organizacyjne jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującym prawem,

- prowadzi sprawy z zakresu refundacji wyszkolenia młodocianych,

- prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych realizowanych w ramach działalności CUW,

- ewidencjonuje i rozlicza przebieg pojazdów, czas pracy kierowców i czas pracy opiekunek w związku z dowożeniem uczniów do i ze szkół,

- przygotowuje dokumentację związaną z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego,

- przygotowuje dokumentację i rozlicza programy edukacyjno-oświatowe,

- administruje stronę internetową CUW,

- zapewnia bieżącą obsługę informatyczną CUW.  

c) specjalista ds. obsługi szkół ponosi odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych za prawidłową realizację swoich obowiązków i zadań określonych w przepisach,

d) wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń i upoważnień Dyrektora.

 4.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) zatrudnienie od dnia 01.03.2018 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony,

c) osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół podlega obowiązkowym badaniom lekarskim medycyny pracy,

d) praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,

e) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku,

f)  praca będzie wykonywana w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, tj. w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Centrum Usług Wspólnych w   Łochowie jest niższy niż 6 %.

 6.Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r., poz. 894),

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

h) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

j)  w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

k)  wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Łochów ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół w CUW w Łochowie ” oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej aplikację

w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku do godziny 15:00.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,  stronie internetowej CUW oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Łochów przy ul. Aleja Pokoju 75.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

 


                                                                              Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

 

                                                                                               Krzysztof Szulim

 

Łochów, dnia 01 lutego 2018 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane