W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Archwista

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Jolanta Szczesna, Łochów
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze archiwisty w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Jolanty Szczesnej. Kandydatka na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na stanowisku archiwisty.
Szczegóły
Stanowisko Archwista
Miejsce pracy Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Łochowie, Łosiewice 75, 07-132 Ostrówek, Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Urząd Miejski w Łochowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Archiwisty

 

1.    Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2.    Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie: średnie,

2)   doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy w archiwizowaniu dokumentów różnych jednostek lub na stanowisku archiwisty prowadzącego archiwum zakładowe,

3)   dobra znajomość obsługi pakietów biurowych,

4)   znajomość ustaw:

a)    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.),

b)    ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

c)    ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)

d)   rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz U. z 2011 r., nr 14, poz. 67 ze zm.)

5)   spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.):

a)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach   samorządowych,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia.

3.    Wymagania dodatkowe:

1)        wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
           o profilu archiwistyka, zarządzanie dokumentacją lub pokrewne,

2)        zaświadczenie uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt –  I lub II
           stopnia,

3)        prawo jazdy kat. B,

4)        zdolność szybkiego przyswajania informacji,

5)        łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi,

6)        odporność na stres,

7)        dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, skrupulatność, systematyczność.

4.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        przyjmowanie do archiwum i archiwizowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łochowie,

2)        ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym,

3)        sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum zakładowego  ze spisami zdawczo – odbiorczymi,

4)        udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w archiwum,

5)        przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, brakowanie dokumentacji archiwalnej,

6)        występowanie o opinie archiwum państwowego,

7)        zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniach archiwum,

8)        sporządzanie sprawozdań z działalności w archiwum zakładowego.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)        Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2)        Miejsce pracy: Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Łochowie, Łosiewice 75,
           07-132 Ostrówek, Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

3)     Specyfika pracy: praca z dokumentacją archiwalną, praca przy komputerze.

4)     Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu, związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem.

5)   Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia.

6)   W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

6. Wymagane dokumenty:

1)        podpisany własnoręcznie życiorys (CV),

2)        podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

3)        podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
           o zatrudnienie,

4)        kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie 
           o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia),

5)        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

6)        podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany
           za przestępstwo popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

7)      podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

8)        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).


Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.


Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 06.07.2018 r., do godz. 15:00, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą, na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze archiwisty”.


Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie.


Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane