Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod gminy TERYT: 1433053
Konta bankowe do wpłat
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/skrytka
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Stefan Książek
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

stanowisko urzędnicze ds. geodezji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Aleksandra Kowalska, Wyszków

uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. geodezji w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Aleksandry Kowalskiej. Kandydatka na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na stanowisku ds. geodezji.

Szczegóły

stanowisko stanowisko urzędnicze ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Łochów, 08.06.2018 r.

Urząd Miejski w Łochowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. geodezji
1.       Wymiar czasu pracy: pełen etat.
2.       Wymagania niezbędne:
1)      wykształcenie wyższe – kierunek geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna;
2)      doświadczenie zawodowe: minimum rok stażu pracy;
3)      znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych z zakresu geodezji;
4)      dobra znajomość obsługi pakietów biurowych;
5)      znajomość ustaw:
a. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
b. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
c. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
d. Ustawa o samorządzie gminnym.
e.Ustawa o pracownikach samorządowych.
f. Kodeks postępowania administracyjnego.

6)      predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, samodzielność, odpowiedzialność;

7)      spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008

         roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.):

a. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
    samorządowych;
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
c. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
d. brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e. nieposzlakowana opinia.
3.       Wymagania dodatkowe:
1)      uprawnienia geodezyjne;
2)      zdolność szybkiego przyswajania informacji;
3)      łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;
4)      zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, samodzielność;
5)      odporność na stres.

4.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości gruntowych i budynków;
2)      tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz gospodarowania i zarządzania nimi,
         w tym zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem,
         użyczenie i zarząd;
3)      zamiany i nabywania nieruchomości oraz realizacja prawa pierwokupu;
4)      regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym spraw związanych
         z komunalizacją mienia i odszkodowaniami za nieruchomości przejmowane na cele
         publiczne;
5)      prowadzenie spraw dotyczących podziałów i rozgraniczenia nieruchomości;
6)      sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego;
7)      przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
8)      prowadzenie spraw z zakresu opłat planistycznych;
9)      zatwierdzanie podziałów i rozgraniczenie nieruchomości.

5.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)      Wymiar czasu pracy: pełen etat.
2)      Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.
3)      Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.
4)      Praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami Urzędu,
         związana z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza budynkiem.
5)      Stanowisko wyposażone w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia.
6)      W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

6.       Wymagane dokumenty:
1)      podpisany własnoręcznie życiorys (CV);
2)      podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
3)      podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
         o zatrudnienie;
4)      kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie 
         o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia);
5)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
6)      podpisane własnoręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo
         popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie toczy się
         przeciw niemu postępowanie karne;
7)      podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
         osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
         i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
         w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
         danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;
8)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób
         zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
         z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 21.06.2018r.,
do godz. 16:00, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą, na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. geodezji”.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie. 

Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij