W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Krzysztof Marciniak, Wola Rasztowska
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę P. Krzysztofa Marciniaka. Kandydat na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na kierowniczym stanowisku urzędniczym Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie
Miejsce pracy Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Łochów, 11.03.2019 r.


BURMISTRZ ŁOCHOWA
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

1.       Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2.       Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260).
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
4) Nieposzlakowana opinia.
5)Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa,
lub pokrewnych.
6) Minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
lub co najmniej 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej o profilu zgodnym z wymaganiami konkursu.
7) Prawo jazdy kat. B.

3.       Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz jednostki budżetowej jako jego jednostki organizacyjnej.
2) Znajomość przepisów ustaw: Prawo ochrony środowiska, o gospodarce komunalnej,
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, o drogach publicznych,
o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego.
3) Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie merytorycznych zadań wymaganych na stanowisku.
4) Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
5) Umiejętność w zakresie zarządzania i organizacji jednostki.
6) Umiejętność analitycznego myślenia.
7) Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
8) Biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
9) Odporność na stres, wnikliwość, samodzielność i kreatywność.

4.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Kierowanie działalnością SZGK w Łochowie, działalnie w jego imieniu i reprezentowanie na zewnątrz.
2) Tworzenie warunków do realizowania przez SZGK zadań statutowych poprzez właściwe realizowanie przydzielonych zadań, gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie.
3) Opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności SZGK.
4) Ustalanie organizacji zakładu pracy oraz wymaganych przez prawo regulaminów
i wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem zakładu i ich aktualizacja.
5) Nadzór nad postępowaniami w sprawach udzielania zamówień publicznych.
6) Opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy, okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań finansowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
8) Załatwianie bieżących interwencji mieszkańców gminy.
9) Wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zakładu.
10) Współdziałanie z jednostkami administracji państwowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań.

 5.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Wymiar czasu pracy: pełen etat.
2) Miejsce pracy: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów, przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Zakładu.
3) Specyfika pracy: stanowisko pracy związane jest  z pracą przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku, nadmiernym stresem. Stanowisko wymagające dyspozycyjności, kierowania samochodem służbowym, dobrej organizacji pracy. W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

 6.       Wymagane dokumenty:

1) Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).
2) Podpisany własnoręcznie list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
3) Podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie
o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia).
5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
6) Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
7) Podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8) podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
9) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).
 
Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 
Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 12.04.2019 r.
do godz. 1500 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora SZGK”.  Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 12.04.2019 r.
 
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Łochowie, w Powiatowym Urzędzie Pracy, lokalnej prasie oraz portalu pracuj.pl
 
Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane