W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Specjalista ds.księgowości

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie unieważnienia
Uzasadnienie unieważnienia Kandydaci nie spełniali wymogów formalnych.
Szczegóły
Stanowisko Specjalista ds.księgowości
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w samorządowej jednostce organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”
na stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Liczba stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę


1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku:
  - wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunki:    rachunkowość, ekonomia i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości,
  lub
  - wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem programu Word i Excel),
 7. znajomość programów księgowych,
 8. znajomość zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa, m.in.:
  - ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
  - ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
  - ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.),
 2. doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych,
 3. samodzielność, rzetelność i dobra organizacja pracy,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. umiejętność analizy i syntezy informacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dekretacja dokumentów oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu jednostki oraz ZFŚS,
 2. systematyczne i chronologiczne księgowanie operacji finansowych,
 3. kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z planem finansowym,
 4. wystawianie faktur, faktur korygujących, not księgowych,
 5. obsługa rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
 6. terminowe regulowanie zobowiązań jednostek obsługiwanych,
 7. rozliczanie finansowe projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
 8. naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i jego aktualizacja,
 9. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
 10. prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT, sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT-7, plików JPK,
 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych majątku, nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników  majątku,
 12. współpraca z dyrektorami szkół,
 13. zastępowanie innych pracowników jednostki na stanowiskach pracy w przypadku ich nieobecności,
 14. wykonywanie innych poleceń przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy
  lub w przypadku aktualnego zatrudnienia - zaświadczenie),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystania z pełni praw obywatelskich,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 10. wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia.

Wskaźnik zatrudnienia: w miesiącu maju 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych
w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie
w terminie do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 16 00  na adres:

Urząd Miejski w Łochowie
ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

z dopiskiem na kopercie

„Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. księgowości w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie, stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Łochowie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75.


                                                            Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Łochowie

                                                                            Krzysztof Szulim

 

                                                                          …….…………………………………………..
                                                                                    (podpis dyrektora CUW)

Łochów, dnia 3 lipca 2019 r.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane