W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie unieważnienia
Uzasadnienie unieważnienia Kandydat nie spełniał wymogów formalnych
Szczegóły
Stanowisko Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy- specjalista ds. obsługi szkół
w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
 
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych,
c)    korzysta z pełni praw publicznych,
d)  niekarany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    wykształcenie wyższe związane z obsługą jednostek oświatowych lub obsługą informatyczną jednostek i co najmniej 2-letni staż pracy w administracji samorządowej lub w oświacie,
f)     dobry stan zdrowia,
g)    wiedza z zakresu administracji publicznej, prawa oświatowego i prawa samorządowego (między innymi: ustawa o systemie oświaty, ustawa Prawo oświatowe, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa - Karta Nauczyciela, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, akty prawa miejscowego regulujące sprawy edukacji na terenie Gminy Łochów),
 
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    doświadczenie w administracji samorządowej, w tym w placówkach oświatowych,
b)    doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków UE oraz budżetu państwa,
c)    odporność na stres, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, uprzejmość, systematyczność i komunikatywność,
d)    dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. programy: Word, Excel, MS OFFICE),
e)    umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych,
f)     prawo jazdy kategorii B.
3.    Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku specjalisty ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych:
a)    specjalista ds. obsługi szkół CUW wykonuje swoje obowiązki na podstawie:
 • właściwych przepisów,
 • wewnętrznych przepisów Centrum Usług Wspólnych,
b)    specjalista ds. obsługi szkół CUW:
 • obsługuje program SIO i prowadzi sprawy w tym zakresie,
 • analizuje i weryfikuje arkusze organizacyjne jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującym prawem,
 • prowadzi sprawy z zakresu refundacji wyszkolenia młodocianych,
 • prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych realizowanych w ramach działalności CUW,
 • ewidencjonuje i rozlicza przebieg pojazdów, czas pracy kierowców i czas pracy opiekunek w związku z dowożeniem uczniów do i ze szkół,
 • przygotowuje dokumentację związaną z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego,
 • przygotowuje dokumentację i rozlicza programy edukacyjno-oświatowe,
 • administruje stronę internetową CUW,
 • zapewnia bieżącą obsługę informatyczną CUW.  
c) specjalista ds. obsługi szkół ponosi odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych za prawidłową realizację swoich obowiązków i zadań określonych w przepisach,
d) wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń i upoważnień Dyrektora.
 
4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    zatrudnienie od dnia 23.09.2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
b)    zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony,
c)  osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół podlega obowiązkowym badaniom lekarskim medycyny pracy,
d)    praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
e)  stanowisko  pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem  rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku,
f)    praca będzie wykonywana w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, tj. w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75.
 
5.    Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Centrum Usług Wspólnych
w Łochowie jest niższy niż 6 %.
 
6.    Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny,
b)    życiorys (CV),
c)    kserokopie świadectw pracy,
d)    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
g)   oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
h)    oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)    do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
j)     w przypadku osób niepełnosprawnych kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
k)  wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
 
7.    Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Łochów ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. obsługi szkół w CUW w Łochowie ” w terminie do dnia 18.09.2019 r. do godziny 17:00.
 
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,  stronie internetowej CUW oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Łochów przy ul. Aleja Pokoju 75.
 


 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Krzysztof Szulim
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane