Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75
07-130 Łochów

tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD):
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

podinspektor ds. geodezji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. geodezji, nie wpłynęły oferty spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Mając powyższe na uwadze, podjęto decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru.

Szczegóły

stanowisko podinspektor ds. geodezji

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Łochów, dnia 18.10.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 
Urząd Miejski w Łochowie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
podinspektor ds. geodezji
w Referacie Geodezji i Planowania Przestrzennego,

w Urzędzie Miejskim w Łochowie

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: minimum średnie z zakresu geodezji i kartografii,
2) staż pracy: wykształcenie średnie - minimum trzy lata, wykształcenie wyższe – bez stażu pracy,
3) niekaralność, tj. osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) obywatelstwo polskie,
6) nieposzlakowana opinia.

 2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe: minimum rok stażu pracy w administracji publicznej, w zakresie gospodarki nieruchomościami,
2) doświadczenie pracy w geodezji,
3) uprawnienia zawodowe,
4) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych z zakresu geodezji,
5) znajomość przepisów:
    a) Prawo geodezyjne i kartograficzne,
    b) Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
    c) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    d) Ustawa o samorządzie gminnym,
    e) Ustawa o pracownikach samorządowych,
    f) Kodeks postępowania administracyjnego,
6) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność, obowiązkowość i systematyczność w wykonywaniu zadań.
7) umiejętności zawodowe: zdolność szybkiego przyswajania informacji, umiejętność planowania i organizacji pracy, praktyczna znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) urządzeń biurowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

1) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości gruntowych i budynkowych,
2) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz gospodarowanie i zarządzanie nim,
w tym zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste,
3) regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym spraw związanych z komunalizacją mienia, zasiedzeniem,
4) organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
5) przygotowywanie dokumentacji do  sporządzania aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości,
6) prowadzenie spraw dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
7) prowadzenie spraw z zakresu opłat planistycznych,
8) sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,
9) przygotowywanie i składanie wniosków do Sądu o ujawnienie praw Gminy Łochów  w księgach wieczystych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy – praca w systemie równoważnym,
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
3) wyposażenie stanowiska pracy: odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia,
4) fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca częściowo w    terenie, bezpośredni kontakt z interesantami, używanie samochodu do celów służbowych,
5) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej,
6) inne: w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np.
o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
10) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

7. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. geodezji” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, do dnia 08.11.2019 r. do godziny 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

 8. Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, poz. 1 z 04.05.2016 r.) informuję, że:  
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Łochowa, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (ID) – Pana Stefana Książka który
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji,
w szczególności w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
Podstawą prawną przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. c), RODO - ustawa o pracownikach samorządowych, przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze – w zakresie danych określonych w szczególności w art. 22¹ kodeksu pracy. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych kontaktowych i innych prywatnych danych podanych dodatkowo.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione przepisami prawa.
5) Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego
w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane
na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody,  wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem kandydatury bez rozpatrzenia w procesie rekrutacji. Podanie danych kontaktowych/dodatkowych jest dobrowolne, na podstawie wyrażonej zgody przez Pana/Panią na ich przetwarzanie.
8) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

9.  Inne:

1) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
2) Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 15.11.2019 r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia
o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
4) Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
5) Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Alei Pokoju 75, 07-130 Łochów.
7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 885


Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Data ogłoszenia: 18.10.2019 r.


Załączniki

oświadczenia pdf, 393 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij