W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Młodszy referent w Biurze Rady

Wersja strony w formacie XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Natalia Nowak, Zambrzyniec

uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Biurze Rady w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pani Natalii Nowak. Kandydatka na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na w/w stanowisku urzędniczym.

Szczegóły

stanowisko Młodszy referent w Biurze Rady

miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Łochów, dnia 01.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 
Urząd Miejski w Łochowie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
młodszego referenta w Biurze Rady
w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym
 w Urzędzie Miejskim w Łochowie

 1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: co najmniej średnie,
2) staż pracy: co najmniej rok stażu pracy w administracji publicznej,
3) znajomość przepisów (wynikających z zakresu zadań, wykonywanych na stanowisku):
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zasad techniki prawodawczej,
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnej.
4) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, dokładność, systematyczność, samodzielność,
5) umiejętności zawodowe: umiejętność pracy w zespole, zdolności organizatorskie oraz umiejętność pracy pod presją czasu, przygotowywanie projektów uchwał, obsługa MS Office, znajomość Edytora Aktów Prawnych,
6) niekaralność, tj. osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8) obywatelstwo: polskie,
9) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie: preferowane z zakresu administracji, politologii, prawa,
2) doświadczenie w zakresie prowadzenia Biura Rady.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1) Obsługa kancelaryjno - biurowa i merytoryczna Rady Miejskiej w Łochowie, w tym:
a) przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji Rady,
b) obsługa sesji Rady  Miejskiej oraz posiedzeń komisji Rady,
c) protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji,
d) prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej,
e) prowadzenie korespondencji kierowanej do Rady oraz jej komisji,
f) prowadzenie ewidencji radnych,
g) prowadzenie ewidencji interpelacji i zapytań składanych przez radnych,
h) ewidencjonowanie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady,
i) przekazywanie uchwał do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej a także przekazywanie uchwał do publikacji jeżeli wynika to z przepisów prawa,
j) przygotowywanie danych do naliczania diet radnym i sołtysom,
k) przygotowywanie dokumentacji Rady do archiwum zakładowego,
l) czuwanie nad terminowością załatwiania spraw.
2) Koordynacja procesu przygotowywania projektów uchwał przez pracowników merytorycznych.
3) Współpraca w zakresie spraw związanych z przygotowywaniem projektów aktów prawnych oraz rozstrzygnięć wydawanych przez Radę Miejską.
4) Obsługa interesantów przyjmowanych przez Przewodniczącego Rady.
5) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych.
6) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wyborów ławników do sądów rejonowych.
7) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy Łochów.
8) Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.
9) Przekazywanie sprawozdań z zakresu działalności Rady Miejskiej.
10) Organizacja i przeprowadzanie, w zakresie wskazanym przez Radę Miejską lub Burmistrza, konsultacji społecznych nad projektami rozstrzygnięć poddawanych konsultacji.
11) Zastępstwo podczas nieobecności pracownika zatrudnionego w Biurze Burmistrza.
12) Koordynacja działań związanych z  kompleksowym ubezpieczeniem majątku Gminy Łochów w tym współpraca z firmą brokerską.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym/ niepełnym wymiarze czasu pracy,
2) praca przy komputerze poniżej/ powyżej 4 godzin,
3) wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem, drukarka, telefon, xero, skaner,
4) fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno – biurowym, częściowo w terenie,
5) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej,
6) inne: w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/ wyższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
10) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

7.  Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta w Biurze Rady” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, do dnia 16.10.2020 r. do godziny 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

8. Inne:
1) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
2) Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 23.10.2020 r. , a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
4) Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
5) Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,
6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Alei Pokoju 75, 07-130 Łochów.
7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 885.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Łochowie, reprezentowany przez Burmistrza Łochowa, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
  1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (niewynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
  3. Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,
  5. Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych, np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
  6. Administrator wprowadził na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.; o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 22² Ustawy Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1040).
Celem stosowania monitoringu jest:
a)zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
b)ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
c)wyeliminowanie aktów wandalizmu;
d)ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
e)sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
f)wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
g)zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miejskiego, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
  1. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
  2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  4. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
 
Data ogłoszenia: 01.10.2020 r.
 
 
 

Załączniki

oświadczenia pdf, 397 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane