W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Oczekiwania kandydata przedstawione w złożonej ofercie pracy ze względów obiektywnych nie mogły być uwzględnione przez pracodawcę. W związku z powyższym, nabór na wolne stanowisko urzędnicze nie został rozstrzygnięty.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Łochów, dnia 16.10.2020 r.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
 
Urząd Miejski w Łochowie
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
w Urzędzie Miejskim w Łochowie
 
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: wyższe,
2) staż pracy: minimum 2 lata,
3) znajomość przepisów:
 1. Prawo ochrony środowiska,
 2. Prawo wodne,
 3. Prawo zamówień publicznych,
 4. Ustawa o ochronie przyrody,
 5. Ustawa o ochronie zwierząt,
 6. Ustawa o odpadach,
 7. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 8. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 9. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 10. Ustawa o pracownikach samorządowych,
 11. Ustawa o samorządzie gminnym,
 12. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) umiejętności zawodowe: przygotowywanie projektów umów oraz projektów uchwał, obsługa MS Office,
5) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) obywatelstwo: polskie,
8) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie: preferowane wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa lub pokrewne,
2) staż pracy w samorządzie,
3) prawo jazdy kat. B,
4) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, zdecydowanie, łatwość przyswajania wiedzy, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
5) dyspozycyjność.

3.Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1) Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, należących do kompetencji gminy, określonych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2) Realizacja zadań, należących do kompetencji gminy, określonych w Prawie wodnym i w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3) Wykonywanie zadań należących do kompetencji gminy z zakresu rolnictwa, dotyczących m.in.:
-  zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
-  ochrony roślin uprawnych,
-  nadzoru nad uprawami maku i konopi,
-  prawa łowieckiego.
4) Współpraca ze stanowiskiem ds. utrzymania czystości i porządku w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.
5) Współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
6) Prowadzenie i rozliczanie przedsięwzięć mających na celu usuwanie azbestu.
7) Opracowywanie programów konkursów ekologicznych i poszukiwanie źródeł pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu gminy oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy.
8) Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
9) Prowadzenie spraw w zakresie rozliczania i statystyki opłat za korzystanie ze środowiska.
10) Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o energii odnawialnej.
11) Prowadzenie i koordynacja działań promujących walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy.
12) Współpraca z jednostkami gminnymi i ponadgminnymi w zakresie powierzonych zadań.
13) Przygotowanie i koordynacja realizacji programu zadrzewień i zakrzaczeń przy drogach, ulicach, obiektach komunikacyjnych.
14) Prowadzenie cyklicznej sprawozdawczości.
15) Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji.
16) Współpraca z Referatem Finansowo – Budżetowym w zakresie powierzonych zadań.
17) Załatwianie skarg i wniosków zgodnie z otrzymanym zakresem obowiązków.
18) Udział w szkoleniach w celu podniesienia jakości i organizacji pracy.
19) Bieżące zapoznawanie się ze zmianami przepisów w zakresie stanowiska pracy.
20) Zastępowanie nieobecnego stanowiska ds. ochrony środowiska i rolnictwa.
21) Wykonywanie innych poleceń przełożonego, mieszczących się w zakresie posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym/ niepełnym wymiarze czasu pracy,
2) praca przy komputerze poniżej/ powyżej 4 godzin,
3) wyposażenie stanowiska pracy: komputer, drukarka, telefon,
4) fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno – biurowym, praca częściowo w terenie, bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe, używanie samochodów do celów służbowych,
5) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wymuszona pozycja siedząca do 8 godzin/dobę,
6) inne: narażenie na stres.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np.
o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
10) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

7.  Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,, do dnia 13.11.2020 r. do godziny 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

8. Inne:
1) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
2) Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 20.11.2020r. , a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
4) Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
5) Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,
6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Alei Pokoju 75, 07-130 Łochów.
7)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 885

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Łochowie, reprezentowany przez Burmistrza Łochowa, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
 1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (niewynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
 3. Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,
 5. Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych,
  np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
 6. Administrator wprowadził na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.; o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 22² Ustawy Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1040).
Celem stosowania monitoringu jest:
a)zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
b)ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
c)wyeliminowanie aktów wandalizmu;
d)ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
e)sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
f)wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
g)zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miejskiego, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
 1. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 4. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
 
Data ogłoszenia: 16.10.2020 r.
 

Załączniki

Oświadczenia pdf, 396 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane