W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Jacek Niewiadomski, Łochów
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pana Jacka Niewiadomskiego. Kandydat na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na w/w kierowniczym stanowisku urzędniczym.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

 Łochów, dnia 02.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Łochowa
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie


1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
2) ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą,
3) co najmniej pięcioletni staż pracy,
4) niekaralność, tj. osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
7) nieposzlakowana opinia,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku kierowniczym,
9) znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych w zakresie: zasad funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych, ustawy o finansach publicznych, prawa oświatowego, prawa pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych,
10) umiejętności menadżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, komunikatywność,
11) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie merytorycznych zadań wymaganych na stanowisku,
2) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związane z zarządzaniem zespołem ludzkim, stosowaniem prawa oświatowego oraz wykorzystywaniem finansów publicznych,
3) obowiązkowość, zaangażowanie,
4) umiejętność: interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce, planowania, analizowania i racjonalizacji wydatków, organizacji pracy, pracy w zespole,
5) zdolności analityczne i koncepcyjne,
6) biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
7) posiadanie prawa jazdy kat. B.
3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań Centrum Usług Wspólnych,
2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Centrum Usług Wspólnych, realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek, które są jednostkami obsługiwanymi, w myśl ustawy o samorządzie gminnym,
3) organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek obsługiwanych,
4) współpraca z dyrektorami/kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonywanych zadań przez Centrum Usług Wspólnych,
5) reprezentowanie Centrum Usług Wspólnych na zewnątrz,
6) wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,
2) zatrudnienie od dnia 01.01.2021 r.,
3) praca w pełnym/ niepełnym wymiarze czasu pracy,
4) praca przy komputerze poniżej/ powyżej 4 godzin,
5) wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem, drukarka, telefon, xero, skaner,
6) fizyczne warunki pracy:  praca o charakterze administracyjno – biurowym, częściowo w terenie, kierowanie samochodem służbowym,
7) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej,
8) inne: w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/ wyższy niż 6 %.
6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
(np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych,
10) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
11) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na wymaganym stanowisku,
12) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
7. Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora CUW” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,, do dnia 14.12.2020 r. do godziny 16:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).
8. Inne:
1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego,
2) oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 23.10.2020 r. , a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
3) kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów,
4) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie
ze sobą dokumentu tożsamości,
5) wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,
6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Alei Pokoju 75, 07-130 Łochów,
7) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 885.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Łochowie, reprezentowany przez Burmistrza Łochowa, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
  1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (niewynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
  3. Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,
  5. Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych, np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
  6. Administrator wprowadził na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy
    z dnia 8 marca 1990 r.; o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 22² Ustawy Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1040).
Celem stosowania monitoringu jest:
a) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej,
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
c) wyeliminowanie aktów wandalizmu,
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),
e) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia,
f) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
g) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miejskiego, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.

7. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy  miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
10. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 

Data ogłoszenia: 02.12.2020 r.


Załączniki

oświadczenia pdf, 387 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane