W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Sekretarz Gminy Łochów

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Angelika Pasek-Gilarska, Kałuszyn
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Łochów, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pani Angeliki Pasek-Gilarskiej. Kandydatka na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na w/w stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Sekretarz Gminy Łochów
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

WOA.2110.2.2021
Łochów, dnia 01.02.2021 r.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
 
Burmistrz Łochowa
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 Sekretarz Gminy Łochów w Urzędzie Miejskim w Łochowie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: wyższe;
2) staż pracy: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
3) niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) obywatelstwo: polskie;
6) nieposzlakowana opinia;

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe na kierunkach: administracja, prawo;
2) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, kodeksu wyborczego, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych oraz zagadnień merytorycznych zawartych w aktach prawnych, które, na co dzień są związane ze stanowiskiem;
3) umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;
4) znajomość struktur Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
5) samodzielność, komunikatywność, zdolność podejmowania decyzji, odporność na stres;
6) umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołem, delegowania zadań, dobrej organizacji pracy;
7) wysoka kultura osobista;
8) dyspozycyjność;
9)  biegła znajomość obsługi komputera;
10) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1) nadzór nad organizowaniem pracy Urzędu w tym dbałość o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów, bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów legislacyjnych w Urzędzie;
3) wdrażanie nowych technik i metod pracy Urzędu;
4) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz innych informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy;
5) koordynowanie sprawami związanymi z wyborami, referendami, konsultacjami oraz spisami powszechnymi i rolnymi;
6) koordynowanie spraw związanych z kontrolą w Urzędzie;
7) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem obrad sesji Rady Miejskiej;
8) koordynowanie pracy praktykantów i stażystów w Urzędzie;
9)  dokonywanie poświadczeń, zgodności z oryginałem dokumentów na potrzeby spraw prowadzonych przez Urząd;
10) poświadczanie własnoręczności podpisów złożonych w jego obecności zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) sporządzanie testamentu allograficznego na podstawie art. 595 KC;
12) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków na działanie Urzędu;
13) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
14) współdziałanie z Radą, Kierownictwem Urzędu, komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i jednostkami pomocniczymi Gminy w wykonaniu zadań Burmistrza;
15) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
16) nadzorowanie wdrażania i popularyzacji rozwiązań e-administracja;
17) podpisywanie umów podczas nieobecności Burmistrza i Zastępcy;
18) dokonywanie ocen bezpośrednio podległych pracowników;
19) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza;
20) nadzór pracy Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym/ niepełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca przy komputerze poniżej/ powyżej 4 godzi;
3) wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem, drukarka, telefon, xero, skaner;
4) fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno-biurowym, używanie samochodu do celów służbowych;
5) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: praca na stanowisku kierowniczym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej;
6) Urząd Miejski w Łochowie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony a następnie na czas nieokreślony;
7) kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy;
8) Sekretarz Gminy nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/ wyższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy;
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych;
10) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

7. Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na Sekretarza Gminy Łochów” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, do dnia 31.03.2021 r. do godziny 17:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

8. Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, poz. 1 z 04.05.2016 r.) informuję, że:  
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Łochowa, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pan Marek Cendrowski który
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji,
w szczególności w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje.
Podstawą prawną przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. c), RODO - ustawa o pracownikach samorządowych, przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze – w zakresie danych określonych w szczególności w art. 22¹ kodeksu pracy. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych kontaktowych i innych prywatnych danych podanych dodatkowo.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione przepisami prawa.
5) Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem kandydatury bez rozpatrzenia w procesie rekrutacji. Podanie danych kontaktowych/dodatkowych jest dobrowolne, na podstawie wyrażonej zgody przez Pana/Panią na ich przetwarzanie.
8) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

9. Inne:
1) Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
2) Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 31.04.2021r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
3) Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
4) Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
5) Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Alei Pokoju 75, 07-130 Łochów.
7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 885.
 
 
 
Data ogłoszenia: 01.02.2021 r.

Załączniki

oświadczenia pdf, 386 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane