W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Konserwator

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Konserwator
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Status w trakcie rozstrzygania
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko konserwatora w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
 
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata przy wykonywaniu pokrewnych prac remontowo-technicznych.
Wykształcenie:  min. zawodowe.
Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B.
Zakres obowiązków:
1.Dbanie o utrzymanie ładu i porządku w budynku oraz terenu należącego do Urzędu Miejskiego w Łochowie.
2.Utrzymanie w czystości chodników, trawników, kwietników i otoczenia budynku.
3.Remonty, naprawy sprzętu, wyposażenia pomieszczeń w budynku Urzędu oraz innych gminnych budynków i nieruchomości.
4.Zabezpieczanie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych – utrzymanie drożności instalacji wodno – kanalizacyjnej.
5.Obsługa techniczna i kontrola pieców w budynkach należących do Gminy Łochów.
6.Pomoc przy rozładunku dostaw oraz dystrybucja wyposażenia i materiałów do pomieszczeń.
7.Pomoc w organizacji spotkań okazjonalnych, imprez artystyczno-kulturalnych i sportowo rekreacyjnych.
8.Dostarczanie i odbieranie dokumentacji do określonych instytucji, urzędów, itp.
9.Zgłaszanie zapotrzebowania na zakup części i innych elementów niezbędnych do wykonywania powierzonych czynności.
10. Dokonywanie zakupów na potrzeby Urzędu.
11. Pomoc przy dekoracji pomieszczeń budynku i dekoracji zewnętrznych.
Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy;
4. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
Kwestionariusz oraz oświadczenie można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu, oraz Biura Obsługi Mieszkańca.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, w godzinach pracy Urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja konserwator”

Termin składania dokumentów: do dnia 19 marca 2021 r.
Urząd Miejski w Łochowie nie zwraca złożonych dokumentów. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Informacja: tel. 25 64 37 885
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Łochowie, reprezentowany przez Burmistrza Łochowa, mający swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne
i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
 1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (niewynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
 3. Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,
 5. Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych,
  np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
 6. Administrator wprowadził na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie nadzór nad obiektem
  w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.; o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 22² Ustawy Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1040).
Celem stosowania monitoringu jest:
a)zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
b)Ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
c)wyeliminowanie aktów wandalizmu;
d)ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
e)sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
f)wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
g)zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miejskiego, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
 1. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 4. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 

Załączniki

Powiadom znajomego