W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Dyrektor Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Artur Lis, Jasiorówka
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę P. Artura Lisa. Kandydat na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na w/w stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie
Miejsce pracy Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Treść

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2021
Burmistrza Łochowa z dnia 01 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŁOCHOWIE

Burmistrz Łochowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie

I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:
1. wymagania obowiązkowe:
1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze edukacji lub turystyki i sportu;
3) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) przedstawienie autorskiego programu działania Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie na okres 5 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
7) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

2. wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
2) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
4) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;
5) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami, oraz innymi środowiskami twórczymi;
6) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu;
7) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
8) prawo jazdy kat. B.
 
II. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul. 1 Maja 22, 07-130 Łochów;
2) zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony  - 5 lat;
3) pełny wymiar czasu pracy;
4) przewidywany termin zatrudnienia – 1 września 2021 r.

III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków;
2) realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury;
3) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w MiGOK;
4) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;
5) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
6) opracowywanie planów finansowych oraz wniosków inwestycyjnych i przedstawienie ich Organizatorowi;
7) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
8) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie (list motywacyjny);
2) życiorys zawodowy (CV) z opisem dotychczasowej pracy;
3) pisemny autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie z uwzględnieniem możliwości finansowych instytucji, obejmujący okres 5 lat, począwszy od września 2021 r., zawierający m.in. plan rozwoju oraz pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, plan działań merytorycznych, z uwzględnieniem działań dotyczących integracji społeczności lokalnej oraz rozwoju edukacji kulturalnej;
4) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);
6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
7) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi);
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
12) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 V.  Składanie dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora MiGOK w Łochowie” w terminie do dnia 01.07.2021 r. do godz. 16:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Informacje dodatkowe:
1) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez Komisję powołaną przez Burmistrza Łochowa: 
I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; 
II etap: rozmowa kwalifikacyjna – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną            powiadomieni indywidulanie;
2) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Burmistrza Łochowa o powołaniu Dyrektora Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, nastąpi do 30 lipca 2021 r.
3) informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie można uzyskać w siedzibie MiGOK po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu;
4) wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis;
5) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
 
Załączniki do ogłoszenia:
1)      wzór kwestionariusza osobowego;
2)      wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów;
3)      wzór oświadczenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4)      klauzula informacyjna RODO.

Załączniki

Oświadczenia docx, 21 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane