W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Izabela Rojek, Nowy Jadów
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze specjalista ds. obsługi szkół w CUW w Łochowie, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pani Izabeli Rojek. Kandydatka na ww. stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę niezbędną do wykonywania czynności służbowych na ww. stanowisku urzędniczym.
Szczegóły
Stanowisko Specjalista ds. obsługi szkół w Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Status rozstrzygnięte
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. obsługi szkół

I. Nazwa i adres jednostki organizującej nabór: Centrum Usług Wspólnych    w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
II. Określenie stanowiska urzędniczego: specjalista ds. obsługi szkół
III. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1.  posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4.  nieposzlakowana opinia,
5.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6.  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
IV. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku administracja oraz staż pracy minimum 2 lata,
 2. znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 3. dobra znajomość obsługi komputera ( ze szczególnym uwzględnieniem programów Word i Excel ).
V. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu przechowywania i archiwizacji dokumentów,
 2. doświadczenie zdobyte na takim samym bądź podobnym stanowisku pracy w samorządzie, 
 3. komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.
VI.  Zakres zadań:
 1. prowadzenie dziennika korespondencyjnego: rejestrowanie pism otrzymywanych i wysyłanych, przygotowywanie korespondencji do wysyłki z zachowaniem określonych terminów odpowiedzi, sporządzonych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 2. przyjmowanie wniosków dotyczących edukacyjnych stypendiów dla uzdolnionych uczniów, stypendiów socjalnych oraz opracowywanie wniosków i wydawanie stosownych decyzji,
 3. zbieranie informacji dotyczących realizacji obowiązku szkolnego
  w jednostkach oświatowych Gminy Łochów,
 4. sporządzanie porozumień w zakresie rozliczania i refundacji kosztów ponoszonych przez rodziców uczniów niepełnosprawnych za dojazdy ich dzieci do szkół specjalnych,
 5. przyjmowanie od dyrektorów jednostek oświatowych z terenu Gminy Łochów wniosków na środki pozyskiwane z dotacji celowych z programów rządowych i Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 6. gromadzenie zamówień z samorządowych jednostek oświatowych Gminy Łochów na druki szkolne i świadectwa oraz prowadzenie rejestru przychodu i rozchodu ww. druków,
 7. prowadzenie korespondencji związanej z wykonywaniem zadań,
 8. prowadzenie archiwum w zakresie obsługi CUW w Łochowie
  i samorządowych jednostek oświatowych Gminy Łochów, w tym między innymi: nadzór nad prawidłowością właściwego zakładania spraw
  i prowadzenia akt spraw, współpraca z komórkami organizacyjnymi
  w zakresie opieki nad dokumentacją i odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum, inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
 9. inne prace zlecone przez dyrektora Centrum Usług Wspólnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz zajmowanym stanowiskiem pracy.
VII.  Informacja o warunkach pracy:
 1. praca jednozmianowa w siedzibie pracodawcy,
 2. wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę,  przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
VIII.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.
W m-cu sierpniu 2022 r. tj. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
IX. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy kandydata,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ( w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych),
 10. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 11. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.
X. Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. obsługi szkół w CUW w Łochowie” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów w terminie do dnia 17 października 2022 r. do godziny 16:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).
XI. Inne:
 1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego.
 2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 30 listopada 2022 r., a po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
 4. Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
 5. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 850.
 
Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy
 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, mające swoją siedzibę przy ul. Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 855. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
 1. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tę pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@fus-system.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
 3. Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 5. Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych, np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
 6. Na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie, w którym Centrum Usług Wspólnych ma swoją siedzibę, prowadzony jest nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. , poz. 1372 ze zm.) oraz art. 22² Ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
Celem stosowania monitoringu jest:
a) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
c) wyeliminowanie aktów wandalizmu;
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
e) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
f) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
g) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Centrum Usług Wspólnych, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
 1. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 3. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.


                                                                                                                 Dyrektor
                                                                                                               Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

                                                                                                                  /-/ Jacek Niewiadomski

Łochów, dnia 27 września 2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego