W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel. (25) 64 37 800
fax. (25) 64 37 880
fax. (25) 64 37 883

e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
www: gminalochow.pl
Kod gminy TERYT: 1433053
Kod miasta TERYT: 1433054
Kod obszaru wiejskiego gminy TERYT: 1433055
Adres e-PUAP: /khdf6q646t/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych - Marek Cendrowski
e-mail: iod@gminalochow.pl
Klauzula informacyjna RODO

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Paweł Łabaj, Ostrówek
Uzasadnienie wyboru Na podstawie przeprowadzonego naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydaturę Pana Pawła Łabaja. Kandydat na w/w stanowisko posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wymaganą wiedzę, niezbędną do wykonywania czynności służbowych na w/w kierowniczym stanowisku urzędniczym.
Szczegóły
Stanowisko Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej
Miejsce pracy Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
Status rozstrzygnięte

Łochów, dnia 16.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 
BURMISTRZ ŁOCHOWA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej
w Urzędzie Miejskim w Łochowie

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem (preferowane: specjalności pożarnicze, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe);
2) staż pracy: co najmniej 4-letni staż pracy;
3) niekaralność, tj. osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) obywatelstwo polskie;
6) nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe związane z branżą ochrony przeciwpożarowej;
2) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
3) komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, skrupulatność;
4) znajomość ustaw: o ochronie przeciwpożarowej, o ochotniczych strażach pożarnych, o samorządzie gminnym, rozporządzenia o szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego;
5) znajomość zagadnień związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych;
6) mile widziane szkolenia, kursy dotyczące stanowiska objętego naborem.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1) nadzór i koordynacja działań realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy;
2) współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie;
3) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych dla OSP z terenu Gminy;
4) obsługa kancelaryjno-techniczną jednostek OSP z terenu Gminy, w tym prowadzenie wymaganych ewidencji, rozliczeń i zestawień;
5) nadzór nad zaopatrzeniem dla poszczególnych jednostek OSP w niezbędny sprzęt, umundurowanie i paliwo;
6) delegowanie na kursy i szkolenia członków OSP;
7) wydawanie skierowań na okresowe badania lekarskie dla członków OSP;
8) prowadzenie i współorganizacja uroczystości o charakterze patriotycznym;
9) zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego ds. promocji Gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów;
2) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy -1/2 etatu;
3) praca przy komputerze poniżej 4 godzin;
4) wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem, drukarka, telefon;
5) fizyczne warunki pracy: praca o charakterze administracyjno – biurowym, częściowo w terenie, praca decyzyjna, wystąpienia publiczne, używanie samochodu do celów służbowych;  
6) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: wykonywanie pracy w wymuszonej pozycji siedzącej;
7) inne: w budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6 %.

6.  Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
5) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy;
6) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych;
10) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

7.  Terminy i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej” należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres: ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, do dnia 26.05.2023 r. do godziny 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

8. Dane osobowe - klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla kandydatów do pracy.
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Łochowie, reprezentowany przez Burmistrza Łochowa, mający swoją siedzibę przy ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806. Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wprowadziliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.
1. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹§1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko na podstawie kodeksu pracy, natomiast Pani/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z kodeksu pracy) zawartych w złożonych dokumentach (np. adres e – mail, nr telefonu, zgoda na przetwarzanie wizerunku).
3. Osobie, która udostępniła dodatkowe dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Podanie danych na podstawie kodeksu pracy i zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest obowiązkowe, natomiast podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,
5. Odbiorcą danych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych, np. w zakresie medycyny pracy i szkolenia BHP.
6. Administrator wprowadził na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Łochowie nadzór nad obiektem w postaci monitoringu wizyjnego, którego podstawą stosowania jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 22² Kodeksu pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Celem stosowania monitoringu jest:
1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej;
2) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
3) wyeliminowanie aktów wandalizmu;
4) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
5) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu nad stanem infrastruktury obiektu oraz wyposażenia;
6) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
7) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miejskiego, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji znajdujących się pod opieką Administratora.
7. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od daty ogłoszenia konkretnego naboru, a w przypadku deklaracji brania udziału w kolejnych naborach przez następne sześć miesięcy od zakończenia bieżącego naboru.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Łochowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
10. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Inne:
1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną;
2) oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 02.06.2023 r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
3) kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów;
4) kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości;
5) wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis;
6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów;
7) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 25 64 37 885.
 
 
Data ogłoszenia: 16.05.2023 r.
 

Załączniki

oświadczenia pdf, 385 kB

Powiadom znajomego